Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Afyon    Gazlıgöl    Kaplıcalarında


          Maden    Suyu    İçilemiyor    mu   ?!            A F Y O N İL G E N E L MECLİS  ÜYESİ
            GALİP  DEMİRER'İN  GÖNDERDİĞİ   BİR
            MÜRACAAT   SURETİ:

            İL G E N E L MECLİSİ YÜKSEK      kânını bulurdu. Bugün ise bu imkândan
               BAŞKANLIĞINA           mahrumdur.  Bütün müracaatlara rağmen
                                kaynak avlusunda güya bir halk çeşmesi
           Vilayet emlâkinden Gazlıgöl kaplıca­  yapılmışsa da evvelâ bu suyun kalitesi bo­
         mızın müştemilâtından olan maden suyu   zuktur. Islah edilmiş iyi su değildir. Son­
         yıllarca evvel yüksek bir memleket hiz­ ra da bir sürü idarî zaruretlerle bir bar­
         meti kaygısile Kızılay derneğine verilmiş­ dak su alabilmek bir takım merasim ve
         ti. Bu hayı müessesemiz hakikaten büyük teşrifata bağlıdır ki bu hal babası oğluna
         himmetlerle meşhuru cihan olan maden   bir bağ bağışlamış fakat oğlu babasına bir
         suyumuzun  şayanı taktir ve medarı iftihar salkım üzüm vermemiş atalar sözünü ha­
         bir hale koymuştur. Ancak kaplıcaya te­ tırlatır.
         davi için gelen yurtdaşlar tedavi için za­  İdarî zaruretlerle halkın ana kayna­
         ruri işbu sudan istifade imkânından ne ya­ ğa sokulmaması lüzumunu takdir edelim,
         zık ki mahrum bulunmaktadırlar. Kaplı­  ancak Kızılay da vatandaşın kaplıcada bol
         cada bir şişe iyi maden suyu içmek ihtiya­ bol su içmek hakkını tanısın ve yerine ge­
         cında bulunanlar Afyondan getirtmek zo­  tirsin. Avrupa kaplıcalarında olduğu gibi
         runda ve ne gariptirki burnunun dibinde­ vatandaşa mahallinde meccanen su içirtil-
         ki işbu suya binlerce kilometre uzaktaki mesi ideal bir haktır. Eğer bu olamıyorsa
         Erzurum, Van gibi yurt köşelerindeki be­ ya normal şişeleriyle kayhcada ucuz su
         deli ödemektedir.              satsın veya sattırsın, yok eğer bunda bir
            Bilindiğine göre maden suyu kayna­  mahzur  görülürse kaplıcada kür yapmağa
         ğımızın günlük verim kabiliyeti 40 ton­ gelenlere satılmak ve içilmek üzere başka
          dur. Yine biliyoruzki bu kaynakten gün­ tip kaplarla vatandaşa su temin etsin.
          de alınabilen su 10-15 tonu geçmemek­    Bir vilâyet milkinin halka ve yurtda-
          tedir. Demekki suyun yarısından fazlası  şa daha faydalı olmasını sağlamak bakı­
          boşa akmaktadır. Buna karşılıkta gerek  mından da yüksek meclisimizi bu konu­
          vilayet halkı ve gerek diğer vilayetler- da ilgili bulunduğumdan bu hususta alı­
          denden gelen misafir yurtdaşlar hayati bir nacak bir kararla düşünülecek daha baş­
          bir zaruretle baş vurdukları kaplıca teda­ kaca tedbirler ihtiva eden bir temenni
                          i
          visinde önemli bir unsur olan su çme ih­ mazbatası yapılarak gerekli makamlara
          tiyacından mahrum  bırakılmaktadırlar.   baş vurulması faydası umuma şamil bu
          Evvelce iptidaî bir tesis iken halk serbest işin teminine çalışılmasını teklif ederim.
          kaynaktan  suyunu alır ve sonraları da            10/10/1946
          Kızılaya geçtikten sonra ana kaynaktan        İl Genel Meclisi Afyon Üyesi
          cüz'î bir bedel mukabilinde su almak im­           Galip  Demirer

          776
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10