Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Bir    Kanunla


    Kiralar         Arttı!    Kanunun    tesirleri:


    KİRALARIN   ARTMASINDAN    FAZLA
    EV  SAHİPLERİNE,   EVLERİN  TAHLİ­
    YESİ  HAKKINDA   VERİLEN   KOLAY­
    LIKLAR  VE SALÂHİYETLER,    BÜTÜN
    KİRACILARI   ÇOK FENA  BİR VAZİYE­
    TE  DÜŞÜRMÜŞTÜR.    MAHKEMELER,
    TAHLİYE  DÂVALARİLE   DOLMUŞ,  Kİ­
    RACILARIN   SOKAĞA  DÖKÜLMESİ   İM­
    KÂNLARI   BAŞ GÖSTERMİŞTİR.
    KANUNUN   BU MADDESİNİN   DEĞİŞTİ­   Kanuna  muhalif kalan Bolu Milletvekili
    RİLMESİNİ  İSTERİZ.                   Hasan Şükrü Adal    ,^

                           bu tahliye hakkındaki hükümleri değiş­
      Millî Korunma Kanununun bazı mad­  tirmelerini istiyoruz; bilhassa, birden faz­
    delerinin değiştirilmesine dair Ticaret  la evi veya dairesi veya apartımanı olan
    Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku­  lara bu hak verilmemelidir. Zira, birde
    rulunca  30 - 1 - 1947 tarihinde Yüksek fazla evi olanlar, kiracılardan aldıkları
    Meclise sunulması kararlaştırılan kanun  kiralarla kendilerine, herhalde, bir mes­
    tasarısının esası Büyük Meclisçe kabul e- ken tedarikinden âciz olmıyacaklardır.
    dilerek kanuniyet kesbetmiş ve derhal 1
                                   evi
                                 bir
                             Yalnız,
                                         kendi
                                            evinde
    Marttan  itibaren mer'iyete girmiştir.   oturmak  istiyenlerin olup da kiracılarına en
                                      de
      Bu kanun  ile ev kiraları /f 20 ve
    dükkân  kiraları '/ 50 artmıştır. Fakat, az altı ay mühlet vermeleri icap eder.
    kanunda:  (Kiralayıcı ile kiracı arasındaki Kanunun mucip sebeplerini başka bir sayı­
    münasebetlerin  tanzimi) nâmı altındaki  mızda neşirde fayda görüyoruz. Bu bah­
                            tekrar
                                    üzere,
                           se
                                            Derne­
                                gelmek
                                       şimdilik.
    fasılda ev sahiplerinin evlerin tahliyesi ğimizin kurucu üyelerinden Bolu Millet­
    hakkındaki eski hükümleri kuvvetlendi­
                                         tasarı
    rilmiş ve artık kendi veya çocukları o- vekili Hasan Şükrü Adal'm buraya altına
                               muhalif
                                   oyu
                                             koyu­
                           yazdığı
                                     aynen
    turmak sebebiyle evlerin tahliyesi bir em­ yoruz :
    ri vaki olmuştur.
      Kanun  neşrolunur olunmaz, ev sa­     "Hükümet  gerekçesinde beyan edilen,
    hipleri verilen bu yeni haklardan istifa­ fakat, henüz düşünce halinde bulunan in­
    deye kalkmışlardır. O kadar ki, kiracılar şaatın kolaylaştırılması, küçük memur,
    yapılan zammı unutmuşlar ve ona çoktan işçi ve esnaf gibi vatandaşlarımızı evsiz
    razı olmuşlardır. Fakat, ev sahiplerinin olanlara ucuz ve sıhhî mesken temini hu­
    kendileri veya çocukları oturacak baha­  susunda esaslı ve müsbet  tedbir  ve
    nesiyle yaptıkları tahliye davalariyle bir kararlan varılmadıkça, mesken hakkın­
    çok kiracıların sokaklara dökülmesi bir  daki hükümlere herhangi bir müdahale­
    gün meselesi haline gelmiştir.       ye taraftar değilim. — Bolu Millet-jekili;
      Sayın Milletvekillerimizden kanunun   Hasan Şükrü Adal".
                                              775
   1   2   3   4   5   6   7   8   9