Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

İÜ tedbirlere başvurulması düşünülmüş­     Nitekim, Belediye  Kanunumuzun
                                                   i
        tür. Zira, pahalılık bir iktisat kanunu icabı (15) inci maddesinde bütün belediyeler -
        olduğuna göre her zaman meydan alabi­  çin, (mecburî belediye vazifelerine) giren
        lecek bir hâdisedir. Daima sıhhatte olma­ muhtelif fıkralardaki hükümler belediye­
        sı ihtimali olmıyan uzviyet gibi pahalılık lere mühim salâhiyetler vermiştir;
        da cemiyet vücudünde ve uzviyetinde a-    Bunlardan (43) üncü fıkrayı aynen
        ra sıra zuhur eden bir müvazenesizlik hâ­ okuyalım:
        disesi olarak görünür. Fakat, hakikatte    "Ekmeğe, ete, doğrudan doğruya ve
         «arz ve talep» bu sayede nizama girmeğe kat'î lüzum halinde bunlardan maada ha-
        çalışır. Pahalılıkta «talep» çok, «arz» az­ vaici zaruriyeye, mahalleri idare heyetle­
        dır. Yahut diğer bir ifade ile arz azaldığı rinden tasdik edilmek şartiyle, azamı fi­
        ve talep çoğaldığı vakit «pahalılık» mey­ yat koyabilmek ve icabında ihtikâra mâni
        dana gelir. «Talebin» çoğalması için: pa­ olmak için havaici zaruriyeye müteallik
        ranın çoğalması, ve ona nisbetle «arzın» mevad alım ve satımı ve bunlardan stok
        yâni «mahsul veya mamulün»  azalması   yapmak  ve hayatı ucuzlatacak tedbirler
        lâzım gelir.                 ittihaz etmek."

           Bu vaziyet karşısında, yâni arzın ve   Bundan başka, 42 inci fıkrada "pazar
         (mahsulün) çok para ettiği hallerde, fazla yerleri yapmak" vazifesi, (16) ncı fıkra­
         istihsale doğru bir uğraşma olur. Ve neti­ da: "Belediyelerin azamı fiyat ve ucurat
         cede, tabiat kanunları icabı bir müddet tarifelerine ve narhlarına riayeti temin et­
         «muvazene»  husule gelir.          mek" salâhiyeti, (58) inci fıkradaki: "Her
                                nevi et, yağ, balık, zeytinyağ, peynir, ve
           Fakat, bu iktisadî istihalelerin deva­ sebze ve meyva, turşu, tuzlu balık gibi
         mı müddetince, insanlar bir fırtınadan  muhafazası ve satılması sıhhî ve baytarı
         müteessir oldukları gibi müteessir olru- şeraite tâbi yenilecek şeylerin müzayede-
         1ar, zarar görürler. Nasıl ki; bir fırtına­ li, müzayedesiz toptan alım ve satımının
         dan, insanlar kendilerini muhafaza için  muayyen mahallerde ve belediye nezareti
         tedbirler alırlar, ve yağmura, doluya tu­ altında icrasını temin için haller tesis ve
         tulmamak için tahaffuz ederlerse, hayat  idare etmek" gibi ihtiyarî vazifeler, keza:
         pahalılığı baş gösterdiği zamanlarda da  (60) ncı fıkrada: "Borsa bulunmıyan yer­
         ondan kaçınmağa çalışırlar. Belediye ka­ lerde zahire pazarları ve arziyeler yapmak
         nunlarına giren hükümler de, işte, bu ka­ veişletmek"; (62) nci fıkradaki: "Mahru­
         çınma tedbirleridir.             kat pazarları ve arziyeleri yapıp idare et­
                                mek", (63) üncü fıkradaki "mahsulât ve
           Fakat, hiç bir vakit; ne yapalım, fır­
         tına geldi, dolu ve yağmur başımıza yağ­ mesnuat sergi ve panayırları ve müzeleri
         sın; cesur olalım, ve sırsıklam olalım diye kurmak ve işletmek"; (65) inci fıkradaki:
         beklemezler!.                 "Belediye fırınları yapmak ve işletmek";
                                hep hayatı ucuzlatmağa mâtuf tedbirler­
           Zira, insanların böyle bir karara var­ den başka bir şey değildir.
         maları kabil değildir. Aksi takdirde, bu­  Belediyelerin hayatı ucuzlatmak için
         nu yapan insanların da «sağ duyusundan» mühim  salâhiyetleri vardır. Mahalline
         değil «aklından» şüphe edilir!.
                                göre değişen tatbik şekilleri üzerinde dü­
           Demek  ki; iktisadî bir buhran olan şünmek, ve tatbik çarelerini arayıp bula­
         ve açıkça kimsenin kast ve kabahati olmı­ rak halkı pahalılık sıkıntısından kurtar­
         yan «pahalılık» geldiği vakit onunla çar­ mak: Belediyelerin en mühim ve kanunî
         pışmak, karşılamak, korunmak lâzımdır.   vazifelerindendir.
           Şehirlerarası Otobüs Meselesi: Sahi fa =: 808


         774
   1   2   3   4   5   6   7   8