Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y.l: â                           Mart-Nisan 1947—No.  18-19


        Sahibi :          İ L L E R              Neşriyat Müdürü
                                           ve
     Türk Belediyecilik                           Baş yazarı :
                          ve             ALÂETTİN  CEMİL


     Ankara : Ga-ii Mustafa                        TOPCUBAŞI
     Kemal caddesi No. 1  BELEDİYELER                Y.ll.k abonesi : 600 K.
       Tel. : 7850                          Yabancı memleketler :
      Telgraf : Urban                            1200 K.
                      D E R G İ S İ
                                                -V
    H a y a t t a  e n  h a k i k î  m ü r ş i t  i l i m d i r    K. A TA TURK

     Belediye   Başkanlarının      Dikkatine:        H A Y A T            P A H A L I L I Ğ I                         VE             B E L E D İ Y E L E R

       "Hayatı    ucuzlatacak      tedbirler    ittihaz   etmek''


         Belediye      Kanununun         15  ci  Maddesi


          43  cü   Fıkrası     Hükümlerindendir


                                Yazan: Alaettin Cemil Topçubaşı

      Yalnız bizde değil, bütün dünya ka­  meyiz!. Pahalılığı kabul etmek, yâni pa­
     nunlarına girmiş olan «hayat pahalılığı halılık olduğunu söylemek, bir suç işlen­
     ile mücadele» hükümleri, 1580 numaralı  miş olduğunu söylemek değildir; pahalı­
     (Belediye Kanunumuzun)  muhtelif mad­   lık, dünya kuruldu kurulalı hüküm süren
     delerinde yer almıştır. Memleketimizin   bir iktisat kanunudur.
     her tarafında, gerek harp dolayisiyle, ge­  Bundan dolayıdır ki; gerek bütün
     rek harp sonrası tedbirleri dolayisiyle hü­ dünya kanunlarında; gerek bizim kanun­
     küm süren pahalılığa göz yumup bekliye- larımızda pahalılıkla mücadele için tür-

                                               773
   1   2   3   4   5   6   7