Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

I       mm    Wbm     İ^K.         E        ^^^SSwiBDl^^^^

 B E L E D İ Y E L E R


                                        d e r g i       sı
                        T U R K B E L E D I Y E C I L I K D E R N E Ğ I
      İ Ç İ N D E K İ L E R

                Sayfa    D e r g i m i z , İ l i m \ v e M e s l e k D e r g i s i d i r .
    Hayat Pahalılığı     773      P O L İ T İ K A ' İ L E U Ğ R A Ş M A Z !
    Alâettin Cemil TOPÇUBAŞI
                     BİR ŞEHRİN EN GÜZEL BİNASI BELEDİYE  BİNASIDIR
    Kiralar arttı !     775
    Afyon Gazlıgöl Kaplıcası . . 776
         Galip DEMÎRER
    Anketimize Cevap . . . . 777

    Zile Belediyesi . . . . . 778
    Erzin Belediyesi     780
    İngilterede Şehircilik ve Köy
    İmarı           785
        Lütfi TOPÇUBAŞI
    Belediyelerimiz ve İmaretha­
    neler           787
        Behnan  ŞAPOLYO              Erzin Belediye Binası
    İstanbul İmar Plânı . . . . 790
             ANGEL
    Havza Kaplıcaları . . . . 799
    Milletlerarası Teknik Kongre 801

    Şehirlerarası Otobüs Meselesi 808
    Amerika Mahalli İdareler ver­
    gi sistemi        809
        UZUNALİMOĞLU
    Amerika Şehirciliği . . . . 814
      Altan  BALTACIOĞLU
                              Zile Belediye Binası

     A N K A R A :                          Fiatı : 50 kş.
     1. Gazi Mustafa Kemal Caddesi                Abone : 600 ,
     Hesap No. 3031. İller Bankas*               Yabancı : 800 „
   1   2   3   4   5   6