Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Anadolu      Şehirleri     üzerinde      Tarihi     inceiemaDer

                     •    —     f     Lûlve          Şehri            Nerededir?

                                      Yazan:  Hikmet   TONGUR

                                       Emniyet U . M. Arşiv Müdürü
      cr

                                Tarsus ve çevresinde Lüle veya  Lülve
                              adında veya eskiden  bu  şekilde  anıldığı
                              söylenen ba§ka bir yer bulunmadığına  göre
                              Lüle (Lülve) kalesinin  Ulukışla  ilçesinin
                              Çiftehan bucağına  bağlı Çanakçı köyü çev­
                              resindeki (Çanakçı kalesi) oldi'ğunu  kesin
                              olarak söyliyebiliriz.
                                Zaman  zaman büyük  imparatorlukların
                              ülkeleri arasında önemli  bir  müstahkem
                              mevki olan Lüle kalesi ve çevresindeki ge­
                              çitler son günlere kadar önemini kaybetme­
       Bugün sarp bir kayalıkla bunun üzerin­ miştir. H. 712 de İzzettin Keykâvüs L ta­
     deki bina yığıntılarından ibaret kalan Lüle rafından Türk illerine katılan Lüle kalesi
     kalesi Ulukışla çevresini tarihteki yerine  Kilikya kapılarının Orta Anadohıya  açılan
     önem verdiren ve sırası gelmiş iken ince­ bir kilidi gibi idi. Moğolların Anadoluyu
     lemeğe deyen bir konudur.           istilâlarından sonra bu kalenin muhafızları
       Dağa önce sözünü ettiğimiz eski Halala Selçuk hükümdar  ve prenslerinin taht kav­
     kentinin yeri son zamanlara kadar kesin   galarında önemli roller oj namışlaıdır. Rük-
     olarak belirtilemennştir. Şari Teksiye bu  nettin Kılınç Aslanın oğlu Gıyasüddin Key-
     kentin Bulgar dağ yanında olduğunu kayd­  hüsrevin H. 6t;4 yılında altı yaşında Selçuk
     etmekte, Gabriyel de (Kayseri Niğde) adlı  tahtına geçişinden 67H jılına kadar süren
     kitabında bu çevrede bazılarının bahseyle-  mükemmel   bir idare sırasında kardeşile
     diği (Lülü) kentini görmediğini yazmaktadır. birlikte ayaklanan  Niğde Beylerbeyi Hatır
       Lülü veya Lülve kentinin  Bizanslılar   oğlu şeraf ettin bu ayaklanma sonun uda ba­
     taraiından daha önceleri Lilön adile anıldı­ şarı kazanamayınca, sığınmak üzere  daha
     ğını ve adının bu sözden ileri geldiğini söy­ önceden yiyecek ve mühimmat yığdırdığı
     leyenler vardır. Bazılarına göre de Lülve  Lülve kalesine kaçmış ve fakat kale sahibi
     (Louloue) rum imparatorlarının Tarsus böl­  Sabıküddin  sözünde  durmaysrak  isyancı
     gesinde kurdukları kuvvetli ve önemli bir  Beylerbeyini mogol askerlerine teslim eyle­
     kaleydi (').                   diğinden Şerafettin Lülveden,  Dlüce kışla-
       Hacı Kalfa, Cihannüma'sında Abbasile-
     rin eski Kanserin vilâyetine bağlı kentler
     arasında Lülü ve Konya (Karaman)  muka-
     taası kalelerinden Lüle adile i k i yer gös- İstanbul İsmail Galip. 21. Takvimi metktıkâlı Selçukiye
                                    S:
                                  1329,
     miştir P).                     (2^ Kâtip Çelebi, Cihannüma S: 592 ve 615.
     166
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14