Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

a
                                                m          E L I E O I V E      ucu;

           E V   KAİM    U N U

             T A S A R
                                                   1

                 - . . 5 - + « 3 ^ —

       Ücret    ve  aylıkla     çalışan

          evsizlere      ucuz ev             kasabasında 7 Maryland ucuz vilâyetinde (kirası greenbeld
                                     Amerika'da
                                           odah
                                                      50
                                                        liraJ
                                                evler
              Ucuz ev, UCUZ banyo ve duş, hamam yapacakların on beş sene müddetle
           her türlü vergiden muafiyeti —kat mülkiyetinin kabuliyle şehirlerin dağıl­
           maktan  ve kiracılıktan kurtarılması, ve küçük mülkiyetin teşviki —yangın
           yerlerinin imarı — ucuz ev kooperatif ve anonim şirketlerine kolaylık ve bun­
           lar için belediyelere istimlâk hakkı — ucuz ev inşaat malzeme fabrikası yapa­
           caklara kolaylık — ucuz ev sigortası kooperatif şirketleri — ucuz ev yüksek
           istişare meclisi — belediyelere, kira ve ipotek karşılık göstererek işçilere ucuz
           kiralık daireler yapabilmesi.'.
         Iç işleri bakanlığınca (Belediye ucuz ev   Yeni kanun ile bu boşluk doldurmakta,
        kanunu)  adiyle memleketimizin iman bakı­   ve belediye kanununun mevcut hükümlerini
        mından son derecede önemli bir kanun ta­   tatbik etmek imkanı verilmektedir.
       sarısı incelenmekte olduğu öğrenilmiştir.     Kanun  ucuz evi şöyle tarif ediyor :
         Yukarda  başlıca bölümlerini saydığımız    Bu kanun hükümlerinin mevzuu, az veya
       bu  kanun  tasarısının yalnız bu başlıklarını sabit gelirli ve bilhassa ücret veya aylıkla
       okumak,  öneminin ne kadar büyük olduğunu,   çalışan evsizler; veya bunlardan sağlık şart­
       ve memleketimizin kısa bir zamanda imarını   larını haiz olmayan izbe, veya harap küçük
       hesapladığını göstermektedir.           evleri bulunan kimseler; küçük arsa ve evle­
         Kanunun  ana hatları; halkın kullanma­  ri istimlâk olunmuş veya yangından yanmış
       makta  olduğu paraların memleketin imarına   olanlar lehine ucuz ve sıhhi ev inşasını teş­
       arz etmesi için on beş sene gibi kısa bir  vik etmek ve bunları ev sahibi kılmaktır.
       müddetle  bir ç o k vergilerden muaf tutmak   Küçük  çiftçi veya yarıcı, ziraat işçisi
       suretiyle ortaya çıkmasını teşvik  edecek   veyahut artizan, veyahut bir k a ç işçi ile ve­
       esaslara dayanmaktadır.              ya kendisiyle beraber oturan aile efradiyle
         Diğer  taraftan, ucuz evin ne  olduğu   ücretli, ücretsiz çalıştığını ispat eden küçük
       kat'î bir surette tesbit edilmiştir, ve bunun esnaf veya küçük patronlar bu kanun hü­
       için de bütün dünyada şimdiye kadar mer'i  kümlerinden istifade ederler.>
       olan esas ve hükümler alınmıştır.         Diğer bir maddede, küçük evin bir oda
         Bu  bakımdan,  en demokrat  ve halkçı  ve mutbak, ve duşlu abdeshaneden başlaya­
       düşünceler  kanunun   bütün  bölümlerinde
       hâkim olmuştur.                  rak üç oda ve bir holü, ve bunun da (70)
                                 metro
         Kanun; (1580) numaralı belediye  kanu­   tadır.  murabbaını geçemiyeceği  yazılmak­
       nunun (15) inci maddesinin 37, 68, ve 65 in­
       ci fıkralarının tatbikini hükümlendirmektedir.   İçişleri Bakanlığını, asrımızın ve günümü­
         Bu fıkralar, belediyelere ucuz ev yapmak zün en önemli ve halkçı bir kanunu ve ihti­
       hakkını vermişler, fakat imkân ve tatbikini  yacı olan bu konuda muvaffak  olmasını di­
       tedvin etmemişlerdir.               ler, ve tebrik ederiz.


                                                      J65
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13