Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Baylar.
                               Milletlerarası        Şehirler
        Güzel  (İller ve Belediyeler Dergisinin)
      birinci sayısını büyük bir ıneınnuniveile al­
      dık ve bu suretle, derneğinizin kuruluşunu   Birliği    Kongresinde
       ren dik.
                                          o
        19h0 tarihine kadar, Türkiye, Milletlerarası
      birliğimizde  İstanbul belediyesi tarafından      24 — 25  Haziran  1946
      temsil  edilmekte  idi. Şimdi, derneğinizin
      mevcudiyeti  ile, diğer birçok memleketler
      g-ibi, Türkiyenin kendi belediyeleri derneği
      larafındaiı (eınsil edileceğini ümit ediyoruz.

        Bu yüzden  de  si/.e nizamnamelerimizle
      beraber teşkilât ve faaliyetimize dair muhte­ NeEer    görüşülecek?,
      lif malûmatı ihtiva eden (104) numaralı vesi­
      kamızı gfönderiyoruz.

        Derneğiniz,  Milletlerarası şehirler birli­
      ğine üye olduktan sonra, size mahalli idare­
                                 24 ve 25 Haziranda Bıükselde toplanma­
      leri ilgilendiren muhtelif meseleler hakkında
                               ğa hazırlanan (Milletlerarası şehirler ve ma­
      geniş malûmat ve vesikalar gönderebileceğiz.
                               halli idareler birliği) kongresiyle beraber
      Derneğinizin  başında olan şahsiyetlerin seçi­
                               ayni günlerde  (Milletlerarası idari ilimler
      minden  derneğinizin iyi ellerde olduğunu an­
                               enstitüsü) ve Belçika (İdari ilimler enstitüsü)
      lamakta ve inkişafı hakkında büyük ümitler  her üç kongre, hemen ayni konular üzerinde
      beslenebileceğini görmekleyiz.          çalışacaklardır. Bunlardan,  (idari ilimler
        Harp, beş senedir (Milletlerarası şehirler enstitüsü) lerinin gündem konusu şudur:
      birliği) nin çalınmalarını durdurmuştur. Fakat,
      birlik muhtelif Avrupa ve Amerika memle­     İdare  ve ferd hürriyeti;
      ketlerinin dileğiyle yeniden faaliyetine baş­
                                 Ferdlerin hürriyetini muhafaza edebilmesi
      lamıştır.
                               için idareye daha ziyade iştirak etmesi dü­
        Belçika şehirler birliği de, harplenberi  şünülüyor.
      yayınlarını tatil etti. (Komün Hareketi) adlı  İdarenin  keyfî muamele   tehlikesinden
      dergisi, geçen Ekim ayında tekrar çıkmağa   kurtulabilmesi için üç türlü garanti tetkik
      başladı. Bu derginin sizi ilgilendireceği dü­ edilecektir.
      şüncesiyle (Ekim.  Kasım, Aralık) aylıkları    1 — Ferdin idareye iştiraki
      sayılarını bugün gönderiyoruz. Yakın zaman­    2 — Teşriî meclislerin idareyi kontrolü
      da haberlerinizi almak ümidiyle, meslekdaş-    3 — İdarenin teşriî vazifelerinde adlî
      ık ve bağlılık selâmlarımızı sunarız.>    kontrol
                                 Bu konular hakkında önümüzdeki  sayıda
                     Müdür  muavini
                               tafsilât vereceğiz.
                      L . Wouters      (Milletlerarası şehirler birliği) kongresi
                               ise ayni konu üzerinde çalışmakla beraber
        (Milletlerarası Birliğinin), derneğimize   (Komünlerin muhtariyeti) ve (halkın medenî
      bildirdiği üyelik aidatı, Türkiyenin umum   hakları bakımından hazırlanması) meselelerini
      nüfusuna ve şehirler nüfusuna, muayyen esas­ inceliyecektir.
      lara  g ö r e hesap edilerek (2,435) İsviçre   Birliğin vereceği diğer tafsilâtı da sıra-
      frangı, (750 Türk lirası kadar) gösterilmiştir. siyle neşredeceğiz.


                                                     163
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11