Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Derneğimiz


                                                       I
      (MilEetlerarası        Şehirler     ve  Mahalli     İdareler     Birliği)


                      ne   Üye     oluyor!..                                  Dergimizin  ilk sayısında (Türk belediye­
                                cilik derneğinin) bütün dünyadaki belediye­
                                cilik ve şehir dernekleri g-ibi ayni esas ve
                                metotlarla kurulduğu  uzun boylu izah edil­
                                miş, ve diğer şehir birlikleri hakkında kısa
                                bilgiler gösterilmiştir.

                                  Belediyeciliğe, ve mahalli idarelere ail
                                bütün meselelerle ilmî bir surette, metot da­
                                hilinde çalışan bütün bu kurullar isimleri ne
                                olursa olsun, hepsi de şu üç işi yaparlar:
                                1 - Kendilerini ilgilendiren meseleler hakkın­
                                da vesikalar toplamak, 2 - Bunları üyelerine
                                yaymak,  3 - Belediyeler ve mahalli idareler
                                kurulları arasında haberleşmeyi sağlamak. Bu
                                kurullar, hiç bir suretle politika ile uğraş­
                                mazlar.

                                  Ve bu sayede, belediyecilikte ve umumi
                                idarelerde yapılan işlerden haberleşmek üzere
                                Belçikada 1913 te Brükselde kurulan (Millet­
                                lerarası şehirler ve mahalli idareler birliği)
                                dünya  belediyeciliği için çalışabilmektedir.
                    o-            Bu kurul, şimdi istilâdan kurtulan Brükselde
                                tekrar çalışmalarına başlamış ve 24 - 25 Ha­
                                ziran 1946 da ilk kongresini kurmağa hazır­
                                lanmıştır.
                                  ' (Milletlerarası Birliği'n'n), derneğimize yaz
                                dığı ve Milletlerarası tanınmış bir mütahassıs
                                imzasını taşıyan mektubunun tercümesini ko­
                  r1-=            yuyoruz; mektubun  fotoğrafı da arka sahi-
                                fededir:
                                  15 Ocak 1946. — Brüksel,  (Türk Bele­
                                diyecilik Derneği) nin başkanları ve üyeleri
         Deıne&imizin  Yönetim  Kuııılu Baçkanı   baylar.
            Profesör Süheyp  Derbil            Gazi Mustafa Kemal caddesi No. 1 Ankara


                                                      161
   1   2   3   4   5   6   7   8   9