Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

MezbaynaHaı?

                                       Gelir    Ka^mıaığı


              3 f                          olamazlar!..


                                        f / 7 f/zZ önceki bir yazıdan)


      Romanya'da
      Braşov'da          Ancak,  sınaî mezbahalar kurarak taze eti
      bir sınai mezbaha!.  ucuzlatmak, ve konserve et ile etin, kan, ke­
                  mik vesairesinden faydalanmak  ve  bunları
                  kaybetmemek  sureliyle meydana  gelecek ti­
                  caretinde bir gelir kaynağı aramak  müm­
                  kündür.
                    Asrımızın icaplarına uymağa  mecbur ol­
                  duğumuzu  unutmamalıyız!..

                                  Yazan: Alaettin  Cemil    TOPCUBAŞI


       İçişleri Bakanlığının çıkarmakta olduğu     Fransada, ve birçok  ileri memleketlerde
      (idare) dergisinin 1929 Teşrinsani tarihli ve (kesim resmi) ve (teftiş resmi) tutarları muay­
      (20) sayılı nüshasında 1382 inci sayfasında yen bir azami had ile tahdit o l u n m u ş l a r d ı r .
      çıkmış bir yazımın baş tarafındaki bir kaç   «Meselâ, Fransada  daha 1 A ğ u s t o s 1864
      parçasını, bugün aynı konu üzerinde dura­  tarihli bir Dekre ile: nahiyelerin inşa etti­
      rak tekrar ediyorum ;             recekleri mezbahalar için kilo başına (0,015)
                               santime  kadar resim k o n m a s ı hakkı verilmiş­
            M E Z B A H A L A R          tir. Fakat, resme b ö y l e azami bir had tayin
         Varidat  nienbaı olabilir mi       olunmakla  beraber, ne hesap ü z e r i n e istinat
                               e d e c e ğ i n e dair de sarahat vardır.
       Asri hukuk ve nazariyata göre, mezba­
     ha  rüsumu  (inşa ve işletme) masraflarını    Dekrenin (2) inci maddesinde : Resmin mez­
                               baha inşa masrafiyle sermayesinin  faizini ve
     (uzun bir müddet) ödeyecek miktarı geçme­
                               müessesenin  işlemesini temin edebilecek mik­
     melidir;
                               tarı tecavüz edememesi  tasrih o l u n m u ş ve
       <Gazeteler, Adana'da bir mezbaha inşaatı
                               maddede   (mezbahaların  nahiyeler için bir
     müsabakasını ilân ediyorlar; acaba, bu mez­  varidat memba'  olamıyacağı)  zikredilmiştir.»
     baha inşa olunduktan sonra alınacak rüsumun
                                «Et gibi birinci derecede  ve en m ü h i m
     miktarı nekadar olacaktır?.. Bunu bilmiyoruz.
                              bir gıdanın vereceği resimlerin b ö y l e sıkı bir
       Fakat, burada izah edeceğimiz  ve pek   konlrola tabi olması kadar akla m ü l a y i m ge­
     yakınlarda bizim kanunlarımıza da girmesini  len bir şey yoktur.
     temenni ettiğimiz Avrupa hukuku ve kanun­    Kanunlar.n  takviye ve temin ettiği bu kon­
     larına gö.'e bu resim miktarı malûm ve muay­ trol, halkın lüzumlu gıdasını bir gelir ma­
     yendir.                      hiyetinden çıkarmakladır.  Memleketimizde  de
       Mezbahaların mevcudiyeti, doğrudan doğ­   günden  g ü n e çoğalan mezbahaların rüsumu
     ruya sıhhati umumiye ile alâkadardır. Sıhhati takdir edilirken belediyelerimizin her ş e y d e n
     umumiye, halkın istihlâkine arz olunacak gı­ evvel g ö z önüne halkın ihtiyacını getirmele­
     da maddelerinin salim olmasını amildir. Bu  ri lüzumunu  ve yirminci  asırda et gibi bir
     maddeler içinde ise et hassaten, vaz'ı k£.n,ı. gıdadan varidat temini d ü ş ü n m e k kabil olma­
     nun dikkatini celbetmiştir.>          dığını unutmamalıdır.>


     160
   1   2   3   4   5   6   7   8