Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl: 2                                 1 ŞUBAT   1946 — No. 5


          Sahibi :            İ L L E R                Neşri^-at Müdürü
       Türk Belediyecilik                              Baş y a z a n :
                                                 ve
          Derneği                 ve              ALÂETTİN   CEMİL

      Ankara : Gazi Mustafa                             TOPCUBAŞI
       Kemal caddesi No. 1    BELEDİYELER                  Yıllık abonesi : 400 K .
         Tel. : 7850                             Yabancı memleketler :
        Telgraf : Urban                                600 K .
                          D E R G İ S İ


      H a y a t t a    e n  h a k i k î   m ü r ş i t   i l i m d i r     K. A TA  TÜRK
         Dr.  Lûtfi   Kırdar'ın

              Demeçi


        Sayın Belediye Başkanımız, 15 ocak 1946
      da gazeteciler toplantısında İstanbul şehir
      ve il işlerine dair ör.emli sözler söylemiştir.
        1946 Bütçesi, Çırağan sarayı, şehir su
      işi, Belediye gelir kanunu, Yapı yollar ka­
      nunu, yangın yerleri, Ticaret sarayı, şehrin
      umumi  hizmetleri için döviz meselesi, Dol-
      mabahçe  meydanının  tanzimi gibi meseleler
      bu demecin  konusu olmuştur.
        26 milyon 333 lira olan i l ve belediye               1
      bütçesinden  i l gelirin "/I, 50 Fğitime, 13
      Bayındırlığa, 14 imara. Temizliğe 6, Sağlı­
      ğa 11 verilecektir.
        Su işinin esaslı bir surette halli için ya­
      pılacak istikraza karşılık yeni resim kon­
      mayarak,  mevcut gelirlerden istifadeye ba­
      kılacaktır. Bu meyanda asker ailelerine yar­
      dım tahsisatından kullanılmayan  kısmından
      istifade için kanunda tadilât yâpılacaklır.
                                                 7/
       İstan .ul valisi ve Belediıje Başkam Sayın
            Bay Dr. Lûtfi  Kırdar                                                       7S9
   1   2   3   4   5   6   7