Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ğında konaklayan  şehzade  Kongur  Bayın
       yanına götürülmüştü (•').
         Anadolu  Selçuk hükümdarlarından  Key-
       kâvüs  Kılınç Aslan IV., Mesut I I . ve Key-
       hüsrev  İli. devirlerinde ve Moğol istilâsın­
       dan sonra üç kardeşler hükümeti  zamanın­
       da Lülvede basılmış çeşitli Selçuk paraları
       vardır. Bu cümleden  olmak  üzere Rüknet-
       tin Kılınç Aslan IV.ün ikinci defa ve tek
       başına hükümdar  olduğu H. 655—658  şua­
       larında basılan bir madenî paranın yüzünde:

           Duribe be  lülve
           Elimam  elmasum
           Billâh   Emirülmümünün
           Sitdn sUte ım'e
           Sene i hela

       ve arka tarafında :
           Essultanülazam                   .         ^ . . . •""<-.9>ş*; .
           Rüknüddiinya  veddin Ebu
           Elfettah Kılınç Arslan bin           Lüle Kalesi ağalarına  verilen
           Keyhüsrev                        fermanlardan  biri
         H. 697—707  yılları arasında hükümdar­   yazısı vardır.
       lık yapan Alâüddin Key kubat II.  zamanına     Aynı hükümdar  zamanına  ait olduğu
                       I
       ait bir paranın yüzünde :           anlaşılan diğer bir madenî paranın yüzünde:
           Lâilâle  illâllah
           Mııhammed    Resulüllah             Duribe bemedinetü  lülve
                                     Fi sene sitdn ve sitte mie
       yazısının çevresinde ve kavisler içerisinde

       (Duribe) (Madeni) <Lülve) (Fi sene) {siüemie) ve çevresinde :
       ve aynı paranın arka yüzünde :
           Essultanülazam
           Alâüddünya   veddin           arka yüzünde  de :
           Keykuhad  bin feramerz
                                     Essultanülazam
       yazılıdır.                         Gıyasüddünya  veddin
         Keyhüsreve  ait bir paranın yüzünde
                                     Ebulfettah  Keyhüsrev
           Lâilâhe  illâlah                 bin Kılınç Arslan
           Muhommed    lusulüllah
                                 yazılıdır. Bu yazılar arasında (D^ıibe be
         Öteki tarafında ise :
                                 Lülve)  (madeni Lülve),  (bemadeni  Lühe),
           Essultanülazam               (bemedinetü  Lülve)  gibi işaretlerle sözü
           Gıyasüddünya   veddin          edilen paraların Lülvede basıldığı belirtil­
           Keyhüsrev  bin Kılınç Arslan      miştir.
                                   Dört yönündeki  Çandır,  Gelin,  Gâvur
        (S) İbni Bibi, Muhtasar £tl(,'ukname (Ar.adolu
       Selçuk; devleti tarihi) Nuri Gençosnıan trıcemesi, kalelerile ve diğer bazı kalelerle daimî bağ­
       Ankara Uzluk Basımevi J.941. S: t>2 ve '2S4. lılık temin edegelen Lüle kalesi Toroslan

                                                       J67
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15