Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

A — (Charter Making Power) yani bir kümetinde, devlet teşcii meclisi tetkik eder.
          şehrin takip etmek istediği gayelerin istih­ Fakat bunun ya toptan kabule, yahut ta
          sali için intihap edeceği Hükıımet ve idare tobtan reddetmeğe mecburdur. Layihada
          sistemini beğenmekte intihapçılar serbest tadilat yapamaz. Michigan  Hükümetinde
          olmak,                    proje Vali tarafından reddedilir buna mu­
            B — Kabul  edilecek şeklin  bütün  kabil verilecek kararın mahalli komisyo­
          selahiyetlerini kendi kendine ve serbestçe nun üçte iki ekseriyetle ittihaz edilmiş ol­
          tatbik etmek.                ması şarttır.
            C — Belediyelerin faaliyet hudutlarını   Home Rule esaslarından üçüncüsü, yani
          kendileri tesbit eylemek.          belediye faaliyetlerinin hududunu tayin et­
            Birleşik Aınerikada bu esasları kabul  mek selahiyetinin bizzat belediyelere ait ol­
          eden Hükümetlerin sayısı 12 dir. Missouri, ması meselesi de oldukça mühim ihtilafları
          Washington,  Californie, Ohio. Colorado,  mucip olmuştur.
          Texas bunlar arasındadır. Diğer altısı da  Filhakika, Hükümet birliğini alâkalan­
          Garp Hükümetleridir. Atlantik denizi ke­  dıran bütün faaliyetlerin âli makamlarca
          narında yalnız Mariyland hükümetinde ka­  lazımı veçhile kontrolü yapılırken (Self
          bul olunmuştur. Bu hükümetler dahilinde  Government) denilen muhtar ve serbest ida­
          son senelerin en büyük şehircilik İslahatı renin meşru haklarını çiğnememek esası
          ve şehir hizmetlerin n inkişafı bu esasatın üzerinde halen dahi bir çok münakaşalar
           kabulünden sonradır.             yapılmaktadır. Bununla beraber varılan ne­
            Home Rule taraftarları, bilhassa şehir tice; şudur. Mahalli teşekkülleri teşrii ma­
           kanunların n bu esas dairesinde yeniden hiyette kanunlarını yaparken takyit ederek
           tadil işleri dolayisile halk n medeni terbi­ kontrol etmektense, idari ve fenni esaslara
           yesinde şayanı şükran terakkiler hasıl olun­ göre mürakabe eylemek daha muvafıktır.
           duğunu bihakkın dermiyan etmektedirler.  Bilhassa hangi işlerin mahalli olduğunu
            Bu hususta teşkilatı esasiye kanununda tesbit hususunda çikan ihtilafların bu şe­
           tadilat yapan ilk Hükümet (Missouri) Hü- kilde kolayca önü alınmış olur.
           kı:metidir. ve lk selahiyet şeklinde nüfusu          *
                  i
           yüz binden yukarı belediyeler için bu esası
           kabul etmişti. Diğer Hükümetlerden üçü bunu   Birleşik Amerika Hükümetleri  içinde
           takip ettiler. Son sekiz Hükümetin (Home her hangi bir hükümetin bütün belediyele­
           Rule) ü kabulü 1900 senesinden sonradır. rinin bir tek kânuna tâbi olmaları esası da
           Bununla beraber bu nazariyelerin taraftan vardır ki bunu Amerikalılar (General char­
           fikirlerinin bütün semerelerini henüz elde ter system) şeklinde ifade etmektedirler.
           etmemişlerdir. Çünkü yalnız Michigan ve   Bunun yanında Home Rule taraftarlarının
           Minnoseta ve Ohio ile Oregon Hükümetle­ fikirlerini tamamen kabul etmiyenlerin or­
           rinde bu selahiyet Büyük Belediyelere mün­ taya koydukları başka bir sistem daha var­
           hasırdır.                   dır ki ona da (Optional charter system) di­
            Bununla beraber bir çok Belediyelerde yorlar. Bu usulü de takriben 10, 12 hükü­
           eski kanunlar hususi komisyonlar tarafın­ met kabul etmiştir. Bunun esası şudur. Teş­
           dan yeniden gözden geçirilmektedir. Bele­ rii meclis sekiz on kanun tipi hazırlıyarak
           diye meclisleri mütalâlarmı bildirdikleri ilân eder. Bunlardan herhangi bir tipi ken­
           gibi intihapçılar da bu komisyonlara noktai disi için muvafık bulan belediye onu kabul
           nazarlarını arzedebilirler. İntihapçdarın ek­ eder. Meselâ Newyork hükümeti yedi bele­
           seriyeti projeyi tasvip edince kanun mahi­ diye kanunu tipi ihdas etmiştir. (Newyork
           yetini ahr. Yalnız Oregon Hükümetinde   belediye kanunu lF-00 sahifedir). Ohio hü­
           (City Council) tarafından tasdik edilir. Di­ kümetinde ise bu usul Home Rule sistemi­
           ğer Hükümetler ve mesela (Colifornie) Hü­ nin yanında ve beraberce tatbik edilir. Yani


           m
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14