Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

D r D @ Ş D k          A   m   @  IT D  k  a ' d l   ®


                Belediye
                             Yazan: NACÎ KIÇIM AN  (Siirt Valisi)

      Birleşik Amerika Hükümeti dahilindeki  şik hükümetlerden (Misouri) teşkilatı esa­
    Belediyecilik müstemleke devrinden kalma  siye kanununda yapılan tadilat ile beledi­
    bazı hatıraları taşımakla beraber on doku­ yelerin kendi (charte) lerini kendileri yap­
    zuncu asrın başlarından itibaren yeni ham­ mak salahiyetleri verilince, diğer hükü­
    leler ve mühim terakkilerle ilerlemeğe baş­ metler de bunu takip etti:
    lamıştı.                     Halihazırda Amerika birleşik Hükümet­
      1850-1870 seneleri arasmdan nüfusu se­ lerinde şehir ve belediye salahiyetleri bi-
    kiz binden yüksek Belediyelerin hudutları ribirinden ayrı dört esasa icra edilebilir.
    içindeki nüfusu 4,930,000 den 12,490,000 e  A — Special charter plan
    baliğ ölmüştü.                  B — General  »   »
     Nüfusu yirmi binden yüksek şehirlerin   C — Home Rule »  »
    sayısı da altıdan yirmi dokuza çıkmıştı.   D — Optional  »   »
      1880 nüfus sayımı, nüfusu sekiz binden  Bunlardan birincisi hususi kanun siste­
                             i
    yukarı belediyelerin 286 ve nüfusu yirmi mi di. Bu her şehrin ve her belediyenin
    binden yukarı belediyelerin 99 ve nüfusu mahalli ihtiyaçlarına göre kendisine mah­
    yüz binden yukarı şehirlerin de 21 olduğu­ sus kanuni hükümlerle idare edilmesi şek­
    nu göstermiştir.               lidir ki takriben on dokuzuncu asrın orta­
     Bin dokuz yüz senesine doğru, nüfusu  larına doğru bütün Amerika belediyeleri
    yüz binden yüksek şehirler sayısı 86 yı için cari olan sistemdir.
    buldu ve öyle tahmin edildi ki şehirler   Amerika birleşik devletleri içinde bu
    milli servetin dörtte üçüne maliktirler. sistemi değiştirip bütün belediyeleri için tek
      1920 de yapılan istatistikler, umumi bir kanun yapan (Ohi) Hükümetidir. Diğer
    harpten sonra şehirlerde büyük değişiklik­ Hükümetlerden hemen yarısı da bu ikinci ve
    ler olduğu ve nüfusu yüz binden yüksek umumi  sisteme geçmişlerdir. Bununla be­
    belediyelerin altmış sekizi bulduğunu gös­ raber halkın alışmış olduğu müteferrik sis­
    terdi.                    tem için umumi usulden geri dönmek i ­
                                               f
      Amerika  Belediyelerile Hükümet    kirleri revaç bulduğu bir sırada (Home
         arasındaki münasebetler      Rule) yani şehirlerin muhtariyet ve serbes­
      1870 den evvel Hükümet mürakabesi   tisi esası ortaya atılmıştır. Bundan evvelki
    hemen pek mahdut  mikyasta idi. Mesela  sistemlerin hepsinde belediye intihapçıları,
    (Newyork) Belediyesinin resen vergi koy­ kendi kanunlarının ihzar ve tadilinde ken­
    mak selahiyeti olduğu halde, bütçesi yekû­ di intihap ettikleri mebuslar vasıtasile ala­
    nunun ancak altıda biri Hükümet kontro- kadar olabilirler ve bazı ahvalde, meclis­
    luna tabidi. Bu kontrollar sonraları az çok lerce yapılan tadiller intihapçılann (Refe­
    takviye edilmiş ve Hükümet murakabesi   rendum) ne arzedilirdi.
    için müstakil komisyonlar teşkil edilmişti.  (Home Rule) bundan daha ileri gitti ve
    1870 den sonra (States Commissions) deni­ intihapçılara, mahalli Hükümetin esas teş­
    len bu teşekküller lağvedilerek Belediyele­ kilatında yapılacak tadilat için dahi salahi­
    rin kendi smırları içindeki vergi ve resim yet veriyordu. Hom Rule başlıca üç esası
    koymak  selahiyetleri tevsi olundu ve birle­ ihtiva etmektedir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13