Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

na muhalefet bilhassa köylerde daha müte-  Belediyelerimizin vazifesi yalnız şehir
          barizdir. Öyle köyler gördüm k i en iptidaî plânları tanzimi, imar eserleri sağlamaktan
          insanın bile dört duvar arasında yapmağa ibaret olmamalıdır. Channig'nin dediği gi­
          mecbur olduğu tabiî işler köyün, herkesin bi hakikî belediye, vatandaşın kültürünü,
          görebileceği açık bir yerinde yapılır.  ahlâkını yükselten belediyedir. Bunun için
           Türk vatandaşını cemiyet adabı ile telif Belediyelerimizin vatandaşa, belde terbiye­
          olunamayan bu adetlerinden nasıl kurtara­ sine, belde nizamlarına riayet lüzumunu
          cağız? Onu medeni hayatın istilzam ettiği hissettirmesi icap etmektedir. Bir belde sa­
          mecburiyetlere ve lâzimelere nasıl alıştıra­ kinleri ne kadar kültürsüz olurlarsa olsun­
          cağız.                    lar sokak veya caddeler belediyece daima
           Vatandaşa, hususî hak ve hayatına taal­ temiz tutulur ve kendileri buraları temiz
          lûk eden işlerde her hangi bir müeyyide bulundurulmağa mecbur olunurlarsa vatan­
          altında şöyle yap, böyle yap, dükkânını daşlar, görgü tesirile bu temizliği ve bu
          saat 19 dan evvel kapatma, yemeğini saat eserleri temiz bulundurmağa alışırlar. Ve
          17 de yeme diyemeyiz. Bu gibi hallerde ce­ kirletmemeye çalışırlar. Diğer taraftan kıs­
          miyet hayatının seyrine ve nizamına uydur­ men hususi hak ve hayata taallûk etmekle
          mak için onun kültürünü, görgüsünü yük­ beraber, cemiyet ve belde hayatı adabını
          seltmek mecburiyetindeyiz. Kültürü yüksek, doğrudan doğruya alâkadar eden işlerde bu
          görgülü vatandaş, medenî bir insandır. Her icaplara riayet etmeyen vatandaşlar için be­
          medenî insan gibi o da cemiyet adabını, lediye para cezalarının mükemmel bir mü­
          bu adabın istilzam ettiği icapları tefrik ve eyyide olacağını düşünmekteyiz. Bunun için
          takdir edebilir.               büyük şehirlerimizden kasabalara doğru be­
                                 lediye yasaklarını, bu yasaklara ademi ria­
           Bu hususta elimizdeki vasıtaları aile,
          mektep. Belediye, Halkevleri ve neşriyat o- yet halinde çekilecek cezaları halkımıza an­
          larak beşe ayırabiliriz.          latmak faydalı olur.
           Aile hiç şüphesiz k i insanın insiyakını Halkevleri vatandaş kültürünü yüksel­
          şuurlaştıran, ona şu veya bu veçheyi vere­ tecek müesseselerdir. Tertip edecekleri kon­
          bilecek en mükemmel bir mekteptir.     feranslar, temsiller ile Türk vatandaşının
           Çocuk velilerinin, yavrularının mektep fbelde terbiyesi hislerini meydana getirmek­
          dışı hayatları ile yakından alâka gösterme­ te ve bu hislerin gelişmesini sağlamakta
          leri lâzımdır. Ana ve babanın yavrularının mühim birer vasıta olabilirler.
          mektep paydoslarında tramvaylara takılma­   Belde terbiyesi lüzumunu, şehir nizam
          larına ve Taksim meydanında veya Ankara ve adabını vatandaşa anlatmak, bunu mer­
          bulvarlarında kaydırak veya zıp yıp oyna­ kezden muhite doğru intikal ettirmek hiç
          malarına mâni  olmak üzere yapacakları  şüphesiz k i çok faidelidir. Bu hususta gün­
          müdahale. Belediye zabıtası memurlarının  lük gazetelerde, dergilerde halkın izzeti nef­
          müdahelesinden çok daha kuvvetli ve mües­ sini okşamak ve onun dilinden olmak sure-
          sir olacağına asla şüphe etmemeliyiz. Diğer tile yapılacak neşriyat; davamızın halli için
          taraftan mektep mürakabe ve müdahelesi-  faideli olabilir.
          nin. mektep duvarları haricine çıkması ve
          uzanması gerektiği mütalâasındayız. Öğret­
          meninin vazifesi ve alâkası, karşısındaki
          çocuğa inhisar etmemelidir. Öğretmenin va-
          zifesindeki müşkülâtı inkâr etmiyoruz. Fa­
          kat, sunu ilâve etmek mecburiyetindeyiz ki
          öğretmen tarafından çocuğa verilecek sağ­
          lam ve sıkı bir telkin, onu şimdiden belde
          terbiyesi icaplarına alıştırabilir.


          m
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12