Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

hinde belde terbiyesine, belde adap ve icap­ mahrum olarak yajadıklarını söylemekten
     larına ait müesseselere, yapılan kazılarda çekinmiyeceğiz.
     bu hayatın istilzam ettiği eşyaya tesadüf  Bugün  İstanbulun merkezî vaziyetteki
     ediyoruz.                   sinemalarını istisna edecek olursak, eski
      Sümerlerde, Alamlarda, Etilerde, Akat-  payitahtın öyle semtleri vardır k i , bir aşk
     Jarda iptidaî mânada olmakla beraber Bele­ sahnesinde ıslık çalan, yuha diye bağıran,
     diye teşk lâtına, Belediye müesseselerine ayak vuran vatandaşlarımız az değildir. Y i ­
     rastlıyoruz. Kur^ranların içinde bulunan eş­ ne güzel İstanbulumuzun bir çok köşeleri,
     ya, Milâttan binlerce asır evvelki Türklerin civarda abdesthaneler olmasına rağmen kir­
     muayyen  bir kültür seviyesine, muayyen letilmekledir. Keskin  amonyak  kokusu
     bir belde terbiyesine malik olduklarını te­ neşreden bu yerlerde «Burası eşeklere mah-
     yit ve tevsik etmektedir.         susturjj yazıları vardır. Bu mevzu üzerinde
                            verilecek misaller az değildir. Belediye mev­
       ırLa cite Antiques adlı meşhur eserinde
                                     kirletilmemesini,
                                 şehrin
                                              sinema
     Fustel de Conlanges eski Romalılarla eski zuatımız içinde sigara içilmemesini amirdir.
                            salonu
     Yunanlıların dinden mülhem bir belde te­
     lâkkileri olduğunu belirtmektedir.     Bütün bu emredici hükümlere rağmen va­
                            tandaş sokağı kirletmekte ve sinemada fo­
      Müellife nazaran, Sitenin tam bir cüzü sur fosur sigara içmektedir. Bu basit, fakat
     olan her ailenin sınırları belli bir toprağı açık hakikatler bize gösteriyor k i vatandaşı
     vardı. Duvarlarla çevrilen bu toprak içinde belde hayatı icaplarına uydurmak için mev­
     ailenin hem ocağı, hem cdatlarının mezar­ zuata konulan hükümler kâfi değildir.
                 e
     ları bulunmaktadır. Aile ocağının sönme­
     mesi, ecdat mezarının günün muayyen saat-  Diğer taraftan bir kısım vatandaşlarımız
     larındaki dinî merasime hazır ve temiz bir  iş eğlence, sıhhat ve istirahat bakımların­
     şekilde bulunması lâzımdı.         dan da bugünkü cemiyet hayatı; teamül ve
                            icaplarına uymamaktadırlar. İstanbul, A n ­
      Aile toprağını çeviren duvarların temiz kara, İzmir de dahil olmak üzere öyle şe­
     ve muntazam olması, her türlü tahribata hirlerimiz vardır k i buralarda oturan va­
     karşı mahfuz ve masun bulunması icabedi- tandaşlarımızın bir kısmı için gün kıstası
     yordu.'Bu ve bunlara benzer işlerin sağla­ güneştir.
     nabilmesi için reis, aile erkânı arasında bir Güneşin erken veya geç doğup, erken
     İŞ bölümü yapmıştı. Herkes kendisine mev­ veya geç batması vatandaşın umumî ve hu­
     du işten mesuldü. Verilen bir işi yapma­ susî hayatında yegâne âmildir. Galata köp­
     mak veyahut yaparken ihmal göstermek ce­ rüsünün bir arafında sinemalar 21 veya
                                  t
     zayı müstelzimdi. Ailenin mutlak sahibi ve 21,30 da başlarken, öbür tarafındaki her­
     reisi olan baba, suçluları öldürebilmek se- hangi bir mahallede akşam yemeği saat
     lâhiyetini de haizdi.
                                        k
                            17 de yenilir ve b i r i k i omşu dolaşıldık­
      Eski Yunan ve Roma Sitelerindeki bu  tan sonra saat yirmide yatılır.
     adet, dinden mülhem metafizik ve hatta ip­ Cemiyet hayatının bugünkü nizamına,
     tidaî olmakla beraber belde adabını, belde belde terbiyesinin bugünkü teamül ve ter­
    . nizamını teyit etmesi bakımından bilhassa biyesine aykırılık Anadoluda daha barizdir.
     şayanı dikkattir.              Cumartesi günleri hariç, yaz ve kış İstan-
      Bu objektif mütalâadan sonra şimdi asıl bulda dükkânların saat ondokuzda kapan­
     mevzuumuza  intikal edebiliriz. Mevzuatımız ması mecburidir. Fakat hiç bir mecburiyet
     belde nizamını, belde adabını müeyyittir. yok iken, Karadeniz Ereğlisinde, Bartmda,
     Fakat İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehir­ Dursunbeylide, Ardahanda dükkânlar Ara­
     lerimiz de dahil olmak üzere bütün mem­ lık ayında saat onyedide kapanır. Vatandaş
     leket dahilindeki bir kısım halkımızın en haklıdır. Ç ü n k ü Aralık ayında güneş saat
     iptidaî mânada belde terbiyesi hislerinden onaltı buçukta batar. Cemiyet hayatı adabı-

                                               195
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11