Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Belde                   Terbiyesi


                                   Yazan: SAFAETTİN     KARANAKÇI

           Göçebe hayattan belde (cite) hayatına nazür vardır. Yuvadan gidiş, yuvaya geliş
          geçen insanın bu sonraki hayatın kendisine yolları ayrı ayrıdır.
          mahsus icaplarına uyması kadar zarurî ve  Anlarda da tabiî şevklere müstenit ay­
          tabiî birşey olamaz.            ni adap ve nizamları görüyoruz. Arılar a-
           İnsan, cemiyet içinde bulunmadıkça hat-^ rasında iş bölümü vardır. Arıların kovan­
          tıhareketinde serbesttir. Böyle insanın di­ lardan çıkışları, kovanlara gelişleri birbiri­
          ğer mahlûklardan farkı yoktur. Cemiyet  ne zarar vermiyecek, mâni olmayacak şe­
          dışında yaşayan insanla diğer mahlûklar  kildedir. Bundan evvelki bir yazımızda da
          arasındaki müşterek fasıl, insanın muhake­ tebarüz ettirdiğimiz gibi «La vie des abeil-
          me vasıflan ile mücehhez oluşudur.    les. La vie des fourmis» adlı kitaplarında
           Cemiyet içinde yaşayan insan, cemiyet Maurice Maeterlinck karınca ve arıların in­
          nizamı, cemiyet adabı için tabii hakların­ siyaka, tabiî şevklere müstenit olan bu ni­
          dan bile fedakârlıklar yapmağa mecburdur. zamlarını bize çok açık ve güzel misallerle
           İnsan cemiyetlerinde tecrüde, şuur ve anlatmıştır.
          bilginin tesis etmiş olduğu nizama velevki Topluluk halinde yaşayan hayvanların
          insiyaka ve tabiî hislere müstenit olsun bile muayyen bir nizama bağlı bulundukla­
          hayvan topluluklarında bile tesadüf ederiz. rı münakaşa kabul etmez bir mütearife ha­
          Birlik ve topluluk halinde yaşayan hayvan­ lini almışken, cemiyet arasında yaşayan in­
          ların insiyaktan mütevellit nizamları, adabı sanın tecrübe, şuur ve bilginin muhassala
          vardır. Leyleklerin, kırlangıçların yılın mu­ ve eseri olan nizam ve nisbette yaşaması
          ayyen devirlerinde hep birlikte yurt değiş­ veyahut yaşamasını istemesi kadar aykırı
          tirmeleri bu insiyakın tesis ettiği nizam ve birşey düşünülemez.
          adabın veciz bir ifadesi değilmidir '?   Belde nizamı, belde terbiyesi, ilk insa­
           Hemen hemen bütün hayvanlarda tabiî  nın göçebe hayattan Site hayatına geçmesi
          şevklere müstenit bir nizam; bir adap gö­ ile başlar. İlk insanın belde nizamı, belde
          rürüz. Öyle kedi ve köpekler vardır ki kir­ terbiyesi telâkkisi hiç şüphesiz k i bugünkü
          li kaptan yemek yemezler. Altları temizlen­ insanın belde nizamı, belde terbiyesi telâk­
          mediği için rahatsızlık duyan ve bunu du­ kisi ile ölçülemez. İlk insandaki belge ni­
          yuran atlar azmidir ? Öyle kedi ve köpek­ zamı, belde terbiyesi telâkkisi, diğer mah­
          ler vardır ki tabiî ihtiyaçlarını gizli yerler­ lûklarda olduğu gibi bidayette tabiî şevkle­
          de yaparlar ve onu mutlaka örterler.   re, insiyaka bağlıydı. Bilahara bu telâkki
           Karıncaların, arıların hayatını tetkik e- bidayette metafizik bir hal almış, sonraları
          delim. Topluluk halinde yaşayan bu küçük şuurlaşarak realist bir hüviyet iktisap et­
          hayvanlarda, hemen hemen riyazi denilebi­ miştir.
          lecek şekilde topluluk nizamı, topluluk a- Ateşin keşfi ile ilk insan göçebe hayat­
          dabı vardır. Yazın kendilerine yiyecek top­ tan müstakar hayata intikal etmiştir. İlk
          layan karmcaların hareketlerini, takip et­ insan, esen rüzgârlardan korumak endişesi
          tikleri yollan tetkik ediniz. Hayrete düşer­ ile yanan ocağının etrafını bir çit veya
          siniz. Karınca yuvalarının yapılışında rüz­ taşla örmüş, bu suretle ehli hayat kendili­
          gârların geliş cepheleri gözönünde tutulmuş­ ğinden meydana gelmiştir.
          tur. Yuvaların kuruluşunda hendesî bir te- Milâttan binlerce yıl evvelki Türk tari-


          194
                                                   i
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10