Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Et     Nasıl           Ucuzlatabilir?


         Fiat^^ denilen şey: (arz ve taleb) den çıkar!— Ucuzluk da: "arz" m
        çokluğundan çıkar — Çoklukta Rekabet " vardır !— Rekabeti kaldıran
              her türlü ''vaziyetler" den '•Pahalılık'' çıkar!..
             ''Et" de Ekonominin bu değişmez kanununa tabidir.


     Doğduğumuz  gündenberi  bir hal çaresi ihtiyaç gösteren tesisat ile işe başlayınca
    aradığımız bu mesele hakkında son zaman­ (kasilmiş etin) de fiyatı ucuz olamamak va­
    larda gazetelerde bir çok mütalâalar ve ye­ ziyeti ile karşılaşmış olacağında şüphe
    ni yazılar görülmektedir.          yoktur.
     Bize göre, meseleyi ilmî bir surette, ve Demek k i , meselemizi böyle vaz etmi-
    metod dahilinde tetk k etmek gerektir.  yerek, evvelâ, (taze eti) nasıl ucuzlatmak
     Fakat, bu tetkiki yapabilmek için: Etin kabil olabilir ? diye düşünmek; ve bu me­
    neden pahalı olduğuna dair, ve pahalılığı seleyi hal etmek cesaretini göstermek lâzım
    vücude getirdiği tahmin olunan unsurları geliyor!..
    gösteren bir rapora ihtiyaç vardır.     Bu gün de, etin pahalılık âmilleri hak­
     Et pahalılığını iddia eden her belediye, kında tam bir tetkiki gösteren raporun neş­
    evvelâ, böyle bir rapor yapıp neşretmelidir. ri sayesinde ilmî neticelere varmak müm­
    İstanbul belediyesi de yaptığı tetkikleri ve kün olabilecektir.
    vardığı neticeleri neşrederse onun üzerinde
                       f
    ilim adamları, mütehassıslar çalışıp bir i ­ Bu rapora intizaren, ve uzaktan görüşü­
                                     yürütmek
                                  f
                                bir ikir
                                           icabederse,
    kir edinebilirler.              müze göre ki, bizde etin pahalılığı (pera­
                           diyebiliriz
     Aksi takdirde, bir neticeye varmak im­ kendeci) kasaplardan değil, (toptancı) kasap
    kânsız olur.                 ve celeplerin yaptıkları fiyat birliğinden ileri
     Böyle bir raporun neşrinden sonra, ga­ gelmektedir.
    zetelerin ortaya attığı yeni bir hal çaresi
    üzerinde bir fikir yürütmek mümkündür.    Bu toptancılar, büyük bir rekabet ortaya-
     Şöyle ki; bu yeni çareye göre, eti ucuz­ çıkaracak kadar çok değildir. Aralarında
    latmak için, etin geldiği memleket beledi­ anlaşabileck kadar adetleri azdır. Ve bun­
    yeleri arasında (on milyon) liralık bir ser­ ların başında celeplere kredi açarak onları
    maye ile soğuk hava depolan, soğuk hava ellerinde tutan ve asıl et fiyatından mesul
    vagonları inşa edilmesi düşünülmektedir.  olan celepler kurmayı vardır.
    Yani, (taze et fiyatını) düşürmek için, ev­ Bu fiyat anlaşmasmm önüne geçmek
    velâ, (kesilmiş et) ile rekabet açmak düşü­ için; toptancı ve yarım toptancı celeplere
    nülüyor! Halbuki, meselemiz (kesilmiş et) belediyelerce krediler açtırılmak faydalıdır.
    fiyatı değil, (taze et) fiyatıdır.    Bu suretle, kredi esaretinden kurtulan bir
     Zira, (taze etin) müşterisi her zaman kısım celepler arasında rekabet başlayabilir.
    (kesilmiş et) müşterisi değddir. Bu bakım­ Bundan başka, etin her parçasını aynı
    lardan, bulunan çarenin (taze et) fiyatını fiyata sattırmamak, ve fakir halkın istila-
    düşürmek  imkânsızlığı karşısında yahut,  desi için: her memlekette olduğu gibi biz­
    ona b r çare olamıyacağı anlaşılarak hiç ol­ de de, etin iyi taraflarını diğer tarfala-
    mazsa (kesilmiş eti) ucuza yedirmektir.  r ndan daha yükseğe satarak o kadar mak­
     Fakat böyle (10) milyon gibi oldukça bul olmıyan kısımlarını fakir halka ucuza
    büyük ve belki yarın daha fazla milyonlara sattırmak lâzımdır!.. (A. C.)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9