Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

ı r ö

          K a m ı y ı n ı D a ı r o m D ^ d l a k ö         I N © k s ® ı n ı D a ı r


                 Fabrikalarjaçıhrken, sınıfına göre, yalnız resmî makamların tetkiki
               kâfi değildir. Halk nezdinde anketler açmak mecburiyetini kabul et­
               mek lâzımdır. Şehir içi veya civarındaki fabrikaların kuruluşunda bu
               demokratik esaslardan başka, bir de, duman meselesi vardır.
                Bu günün bilgisine göre, tüten baca, hem istifadesi mümkün düma-
               nı kayıb eden, hem de şehir halkına zarar veren bacadır.
                                   Yazan: Alaettin Cemil  TOPÇUBAŞI
            Kapağımızdaki iki resim, dumanlı ve
          dumansız iki yeni binayı göstermektedir.
          Bazı okurlarımız, dumana varıncaya kadar
          bizde yapılacak çok şeyler olduğunu düşü­
          nebilirler. Fakat bizim gibi yemden ve baş-=
          tan sanayi kurmakta olan bir memlekette
          şehir civarı da olsa bu fabrikaların şehirle­
          rimize çok zarar verici duman çıkarmakta
          olduğuna misallerimiz hiç eksik değildir.
            Rüzgârın esişine göre, bu dumanların,
          hatta İstanbul civarında ve içindeki büyük
          fabrikaların bacalarından çıkarak şehri ve
          dolaylarını ne kadar rahatsız ettiği malûm­
          dur.
            Bir çok şehirlerimizin yeniden plânlan
          yapılırken, sanayi mıntıkaları ayrılırken,
          bu duman meselesini göz önünde tutmak
          lâzım gelir.
            Bize göre, duman çıkaran büyük fabri­
          kalara, bacalarını dumansız yapacak âletler­
          le teçhiz etmek mecburiyetini de kabul et­
          tirmek ve müsaadeyi ancak bu şartla ver­
          mek gerektir.
            Bunu yapmazsak, yarın bir çok şehirle­
          rimizin civardaki büyük fabrika dumanla­
          rından zarar göreceklerini şimdiden kabul               =71
          etmiş oluruz.
            Bu duman meselesi daha harpten evvel,  Bu maddelerin havaya gitmesi, bir kayıb
          milletler arası bir çok tetkiklerin konusu olduğu ^ibi, bacaya da zarar vermekte, şe­
          olmuştur.                   hir havasını bozmaktadır.
            Bu tetkikler neticesi anlaşılmıştır ki,
          bacası tüten bir sanayi, geri bir sanayidir. İngiltere havalarında senede on milyon
                                 ton duman bulunduğu tahmin edilmektedir.
           Zira duman, yanmayan maddeler demek­
          tir ve içinde: kömür, kum, kurum, kül, Ve bu yüzden bir çok hastalıklar meydana
          katran, kükürt asidi vardır.              (Devami 222 inci sayfada)


          192
   1   2   3   4   5   6   7   8