Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y.i: 2                              1 MART  1946 - No. 6


      Sahibi :           İ L L E R              Ne^ri^at Müdürü
    Tiirk Belediyecilik                          Baş ya/arı :
                                          ve
         i               ve             ALÂETTİN  CEMİL

   Ankara : Gazi Mustafa                         TOPÇU BAŞI
    Kemal caddesi No. 1   BELEDİYELER                Yıllık abonesi : 4Cü K .
      Tel. : 7850                          Yabancı memleketlf-r :
    Telgraf : Urban                             600 K .
                     D E R G İ S İ


   H a y a t t a  e n  h a k i k î  m ü r ş i t  i l i m d i r    K. A TA T ÜRK        İZMİR      Belediyesinin        Çalışmaları

    Bu yıl açılacak olan olan                rerek  fuarın beynelmilel
   İzmir fuarı hazırlıklarına                 mahiyetini iktisap etmesine
   başlanırken plân üstünde,                  çalışacağı öğrenilmiştir.
   beynelmilel durum ve mem­
   leketimize komşu  memle­
   ketler fuarları ile daha bir                      * *
   çok ecnebi fuarların iştirak        42       Halkapmar  Bataklığı
   edeceği gözönünde tutularak
   çalışılmış ve 1946 plânının                  İzmir'de Belediye hududu
   hazırlıkları son safhaya gel­               dahilinde bulunan (Halka­
   miştir.                            pmar) bataklığının kurutul­
    Hazırlanan plân, ecnebi                 ması işi bitmek özredir.
   firmaların bu yıl fuara iş­                 1944 de başlanan kurutma
   tirakleri bakımından hazır­                 işi sonunda (bir milyon met­
   lanmış olmakla beraber icap                re murabbaı) saha kazanıl­
   ettiği takdirde ufak bir tadil               mış olacak ve burası sanayi
   ile yalnız millî bir mnhiyet               mıntakasma  ayrılacaktır.
   de alabilecektir. Fakat 1946                      *
   fuarının beynelmilel mahi­                       * *
   yetini iktisap edeceği ve
   fuara yakın komşularımız­                     Şehir Oteli
   dan başka dost ve müttefik­
   lerimizin de iştirak ede­                  İzmir Belediyesi (80) odalı
   cekleri muhakkak  gibidir.
                                  bir şehir oteli inşasını dü­
    İzmir belediye başkanının                şünmektedir.
   bu günlerde tamamlanacak   Izmirin Sayın Belediye Başkanı Bu otel için bir buçuk
   olan plânı Ankaraya götü-  Dr. Reşat  Leblebicioğlu  milyon lira sarfolunacaktır.


                                             J9J
   1   2   3   4   5   6   7