Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

bu hükümet içinde her hangi bir belediye  fieİediye reisleri 1 - 4 sene için intihapla
    Home  Rule esası üzerinde bizzat kendisi i§ başına getirilmiş icra amiridirler. Bir çok
    bir kanun tipini kabul edebileceği gibi, is­ hükümetlerde ve bilhassa küçük belediye­
    terse, hükümet tegrii meclisinin kabul etti­ lerde bu müddet iki sene olarak kabul edil­
    ği tiplerden birini alabilir Bunun haricin­ miştir. Belediye reislerinin azli esası umu­
    de, kendi belediyesi için başka bir tip ya­ mi mahiyette tanınmamıştır. Yalnız New-
    pılmasına da teşrii meclisten istiyebilir. york Hükümetinde azil esası vardır. Diğer
                           bir çok belediyelerde lüzumunda tekrar re­
      Muhtelif tiplerde belediye teşkilâtı
                           ye müracaat suretile muamele yapılır.
     Selâhiyetlerin ayrılması ve mahalli işlere Reisler, ücretlidirler. Hatta bazı büyük
    ait kısımların genişletilmesi gibi i,mî esas­ şehirlerde ve mesela Newyorkta belediye
    ların uzun münakaşaları olmakla beraber, reisliği tahsisatı vali maaşından yüksektir.
    Amerika Birleşik hükümetlerinin müstem­  Belediye reislerinin meclis kararlarına kar­
    leke şeklinden çıkıp bir hükümet oldukları şı, kararın icrasını talik ve tehir edici ma­
    gündenberi ve bilhassa 19 uncu asırda Bir­ hiyette bir veto hakkı vardır. Buna karşı
    leşik Amerikada mevcut Belediye şekli (Le verilecek kararın üçte iki ekseriyetle olma­
    mayor and council plan) denilen Belediye sı şarttır.
    reisi ve belediye meclisi esası idi. 1900 se­ Bütün belediye memurlarının tayini ve
    sinden beri ise, buna ilâveten yeni iki sis­ azli selahiyeti belediye reisine aittir.
    tem daha meydana çıktı.
      Bjnlardan birincisi:               2 — Belediye Meclisleri
      Belediye reis ve meclis şekli:      Müstemleke  devrinden kalma bir hatıra
     Son çıkan ve aşağıda izah edilecek olan olarak evvelce bu teşekküller daima ikişer
    yeni iki sistemin muvaffakiyetlerine rağ­ meclisli olarak çalışırlardı. Ş.mdi, bütün
    men bu eski şeklin devam ettiği bir çok belediyeler tek meclislidirler.
    belediyeler vardır. Nüfusu yüz binden yu­  İntihaplar, meb'us intihabı şartlan daire­
    karı şehirlerin üçte ikisi ve nüfusu beş sinde yapılır. Yani 21 yaşında bulunanlar
    binden yüz bine kadar olan kafabalann ek­ intihap hakkını haiz sayılmışlardır. Bun­
    serisi bu usulde gitmektedirler. Bunların iki dan başka bir kısım hükümetlerde emlak
    asli teşekkülü belediye reisi ile, meclistir. sahibi olmak kaydı halen berdevamdır. Bu­
     19 uncu asrın ilk yarısında belediye na ilaveten Amerika vatandaşlığını kazan­
    meclisleri birinci plânda daha mühim bir mış olmakta şarttır. Yalnız yedi hükümette
    rol sahibi idi. Belediye reisleri ikinci dere­ bu şarta lüzum yoktur. Takriben 37 Hükü­
    cede kalıyordu.               mette ayrıca intihapçıların okur yazar ol­
     Çünkü belediye meclis'eri teşrii kudreti ması kaydı vardır.
    haiz oldukları gibi, belediye idaresi üzerin­ Meclis âza adedine gelince, bunun için
    de de konlrol yaparlardı. Şehirlerde halkın muayyen ve sabit bütün Amerika Birleşik
    son derece tekâsüfü üzerine sırf idari ma­ hükümetlerine şamil tek bir rakam söyle­
    hiyette çalışan memurlar, Belediye reisi, be­ meğe imkân yoktur. Çünkü her hükümetin
    lediye meclisi ve (Board) denilen belediye Ifyukarıda sayılan şekilleri; belediye kanun­
    komisyonları arasında taksime uğradı. Mec­ ları hakkında almış olduğu hukuki vaziyet
    lisler her hangi bir iş için teşrii bir merci muhtelif olduğu gibi her belediyenin kendi
    olarak kaldılar. Ekseriya da nizamname iş­ Ikanununda tasrih ettiği miktar da ayrıdır.
    leri hususi komisyonlara tevdi edilir oldu Meselâ N wyork meclisinde âza adedi 76
    ve nihayet bu işlerin yeniden tanzimi me­ olduğu halde Şikagoda 70 dir.
    selesi ortaya çıkarak teşrii vazife ile idari Azaların intihabında (Ward) denilen ma­
    teşekkülün nihai surette ayrılması cihetine halleler taksimatı intihap daireleri olarak
    gidildi.                       (Devamı 209 uncu sayfada)


                                              199
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15