Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

i
       Ve edemiyordu. Binaenaleyh  Türkiye'de lk    met hissele: nin belediyeye verihnesine as­
                            i
       defa belediye vergileri için ayrı bir kanun la razı olmadı  ve  belediyeke  olanca
       olarak 21/Şubat/ 1330 (1914) de bir ı^üsu-  güçlüğü   göstermekten   geri  kalmadı.
       mu  belediye kanunu  çıkai-tıldı. Bu kanu­  Belediye  bu  haklarını  istediği zaman
       nun çıkamasmda  İstanbul Mebuslarnun  bü­   (Dersaadet ve Galata rıhtun şirketile Hay-
       yük hizmeti dokımmuştur.   Bunlar mebu-    daıpaşa liman ve rıhtım şi'-ketinin dairei
       san meclisinde bu kanunu inceleyen azala­   faaliyetleri yahızz bir şehrin ihtiyacına
       rı İstanbul belediyesi binasına geti:erek o- münlıasır olmayıp memaliki  Osmaniyenin
       rada hep bir arada ve Belediye Reisi de iç­ turuku muvasalatı ticariye ve infaziyesinin
       lerinde olduğu halde müzakere  edip bitir­  merkezi demek  olduğuna binaen  bunların
       mişler ve umumî heyette de müdafaa ede­   hidematı yalnız dahili şehre münhasır mü-
       rek istedikleri gibi çıkartmışlardu-. Bu ka­ essesat meyanm:-. idlıali maksadı kanuna
       nunla belediyeler bina ve kazanç verdile­   tevafuk edemiycciğinden bahsile gerek Deı-
       rinden muhtelif nisbetlerde birer hisse ala­ saadet, gerek İzmir, Beyrut ve emsali mev­
       bildikleri gibi temizlik ve  aydınlık re­   kilerdeki rdıtım ve liman tesisatının isti"
       simleri ile içki satılan yerlerden, umumi­  nasile yalnız Dersaadetin hidematı, husu-
       yetle oyun ve eğlence }.-erlerinden. sokak­  sıyesinin ifade eünekde bulunan tünel  ve
       ları ve kaldırımı işgal edenle" le tente ve Telefon şirketlerinden istifadesi lâzım gelen
       siperlerden, lâvhalardan,  açık arttırmalı   hissi temettüün belediyeye  terki muktezi
       satışlardan, gaz benzin ve benzerlerinden,   bulunduğu)  cevabı verildi. Fakat buna kar­
       müvellidülbuhar   kazanlarla  motörlerden,   şı haydi telefon şirketinin parasını verin^"
       mezbahalardan,  av ve av  köpeklerinden   denildiği zaman da (şimdi şirketin idaresi­
       vergi alabileceklerdi. Tarik bedeli denilen  ne hükümet  elko^nıuştur - çünkü o zaman
       yol vergisinin amamı  da belediyeye bır?-   birinci cihan haibi içinde idik ok-maz) diye
               t
       kıhîiıştı. azla clavak bir sokakda yeniden lâ­ cevap verildi.
       ğım ve kaldırım yapılırsa bunun yarı mas-
       lafınm belediyece  arısının da sokağın i k i   Bu hal böylece devam  edemezdi. Tür­
                                          şekli
                                             Cumlıuriyete
                                                     Ç2-'
                                     hükümet
       tarafındaki bina sahipleri tarafuıdan veril­  kiye'de bu işle İçişleri Bakanbğı yakuıdan
                                 rilince
       mesi kabul edilmişti. Yine bu  cümleden    ilgili göründü. Ve 1340 (1924) de yeni bir
       olarak yeni bina yapanlara, tretuarların bir
       buçuk  metrelik kısmını yapmaları  da tah­   belediye veıgi ve resimleri kanunu çıkart­
       mil olunmuştu. Ve Birde (şehir ve kasaba­  tı. B u kanunda eskisindeki maddelerden v--^
       lar dahilinde âmme hizmetlerini  yapmak    vergi kaynaklarmdan  fazla olarak millî ve
                                             piyango
                                 beynelmilel
                                       sergilerle
                                                    ikrami­
                                                  ve
       için kurulmuş olan her çeşit imtiyazlı şir­ yelerinden vergi alınması, yeniden Okti'ova
       ketlerden hükümetçe  alınmakda  olan his­
       seler belediyeye terkolundu.           vengisinin konulması  göze çaı*pacak Y.^n\-
                                 liklerdendir.
         Kanunda  daha başka vergi kaynakları
       da varsa da onlar ötedenberi alına gelmek­    Bir başka yenilik de bina vergisinin %
       çe olduğundan  burada bahsa  mevzu  teş­   25 inin Belediyeye terki ve kazanç vergi­
       kil etmedi. Fakat kanun çıkar çıkmaz bi­   sine de % 25 belediye i ; i n zam yapılması
       rinci cihan harbi de patlak vermiş olduğu  keyfiyetleridir. Fakat aynı zamanda  tarik
       için tamamile tatbikına geçilemedi ve is­   bedeli denilen yol vergisinden  belediyeye
       tifade olunamadı.  B i r yandaiı da Maliye  hiç bir hisse verilmedi.
       Nezareti her sene vergi nisbetlerinde esash    Fakat  aradan çok geçmeden   Maliye
       değişiklikler yapmağa başladı ve biv kısmı­
       nı  da kanun  çıkaı tarak belediyelerden    Vekâleti her sene çıkai'ttığı bütçe kanunla-
       geri aldırdı.                   rile yukarıda sc'ydığım bu nisbetleri azalt­
                                 tı, meselâ bina vergisi hissesini yüzde onbe-
         Meselâ  1332 (1916) da çıkartılan biv
       kanunla yol vergisinin yarısını belediyeden   şe, kazanç vergisi nisbetini yüzde üçe indir­
       aldı. İmtiyazlı şirketlerden alınacak hükü­   di. Oktrova resmi gümrük vergilerine % de

                                                      39
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14