Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

rib-niştir. Bu maddelere göre altmcı Bele­ V i l â y e t l e r b e k ç i y e k a n u n u n u ç ı k a r t m a k l a
                           bu t a r i h d e n i t i b a r e n B e l e d i y e l e r h ü k û m e : -
  diye dairesi ahc:l;nden bii'isi (alelade) öte­
  kisi (fevkaİHC^e) olmak üzere i k i t ü r l ü ver­ ten a y r ı l m ı ş ve t a b i i d i r k i b u a r a d a o n l a r ı n
                           vergi ve b ü t ç e h ü r r i y e t i de t a n ı n m ı . ş t n - .
  gi alabilirdi.
                             1293 (1876) t a r i h l i İ s t a n b u l B e l e d i y e
    Alelade vergiler: Sokaklarm a y d ı n l a ­
                           k a n u n u n a g ö r e B e l e d i y e v e r g i l e r i : Ç e k i v c
   tılması, temizlerunesi ve imarı için evlerle
   dükkânlardan ahncak senelik vergi ile (bi­ kantar, kontrr.to ( i h t i s a p p a t e n t k a z a n ç ) ,
                           esnaf tezkeresi re.sim ve h a s ı l â t a ı d a n v c
   na vergisi) kontrato harçlarından, ölçü ve
   tartı damgasınden yapı ruhsatiye h a r c ı n ­ birde ö t e d e n b e r i t a a m ü l s u r e t i l e a l ı n m a k -
                           da olan d i ğ o r \'ergi ve r e s i m l e r d e n i b a r e t ­
   dan ve birde esnaf ve t ü c c a r d a n a l ı n a c a k
                           t i . T e m i z l i k ve a y d ı n l ı k r e s i m l e r i h i z m c i
   patenteden yani kazanç verigsinden ibaret­
                           karşılığı o l a r a k a l ı n d ı ğ ı ve m e s e l â a y d ı n l a -
   ti.
                           t ı l m ı y a n ve s ü p r ü n t ü l e r i k a l d ı r ı l m ı y a n so­
     Fevkalâde vergiler: Yeniden  y a p ı l a ­
                           k a k l a r ü z e r i n d e k i b i n a l a r d a n v e r g i i s t e n i l ­
   cak kanahzasyonun inşa ve idame masrafı
   olarak bundan faydalanacak olan birıalar-  diği için bunlar- k a n u n d a v e r g i o l a r a k g ö s ­
                           t e r i l m e m i ş l e r d i r .
   cısn alınack paradır.
     Şu izahattan anlaşılır k i binalardan be­ 1293 (1876) k a n u n i l e a l ı n m a s ı n a i z i n ve­
   lediye için vergi alınması i l k i n h ü k ü m e t ç e r i l m i ş olan v e t g i l e r l e o n d a n ö n c e g î r e k a l ­
   nümune adiresi yani belediye için kabul ve tıncı daireye, gevek b e l e d i y e m e r k e z i o l a n
   tatbik edilmişti. Her ne kadar tanzihatı  Ş e h emanetine v e r i l m i ş o l a n v e r g i l e r aıra-
   hayriyenin ilânından ve 1254 (1839) tari­ s ı n d a h a y l i eskiler b u l u n d u ğ u v e h ü k ü m e t
   hinden itibaren Türkiye'de b i n a l a r ı n tahri­ belediyeleri v e r g i h u s u s u n d a d a h a z i y a d e
   rine ve bunlardan vergi alınmasına b a ş ­ ikdar e d e c e ğ i n e b u n l a r ı n b i r ç o ğ u n u a l m . ' ş
   lanması ve 1275 (1859) da bu işe b i r kat o l d u ğ u göze ç a r i ü n a m a k m ü m k ü n d e ğ i i l d i r .
   daha ehemmiyet verilmiş ise de İ s t a n b u l ' ­ İ s t a n b u l d a n b a ş k a ş e h i r ve k a s a b a l a r ­
   daki binaların her biri bir vakfa mensup ve daki b e l e d i y e l e r i n v e r g i l e r i 1293 (1876) ta­
   l>u .şehirdeki binaların sahipleri de b a ş k a r i h l i V i l â y e t l e r b e l e d i y e k a n u n u n u n 19 u,n-
   yerlerdekine nisbetle hem vakfa, hem de  cu maddesinde  g ö s t e r i l m i ş t i r . İ s t a n b u l ' d a n
   İhtisap nezaıetile Bahriye nezaretine t ü r l ü b a ş k a ş e h i r ve k a s a b a l a r b e l e d i y e l e r i n c e
   adlarla daha fazla vergi ve'.mekde olduk­ a l ı n m a s m a i z i n v e r i l e n v e r g i l e r i l e İ s t a n ­
   larından nüniunc belediye dairesinin açıla­ bul'da a l ı n a c a k l a r a r a s ı n d a h a y l i fax-k g ö ­
   cağı tarihe kadir bu şehir binalar:ndan  r ü l ü r . H e m e n s ö y l e m e k l â z ı m g e l i r k i b u b e ­
   emlâk vergisi ahrmazdı. 1271 (1855) de İs- lediyeler- daha f a k i r b ı r a k ı l m ı ş l a r d ı r .
   t?nbul!un Galata ve Beyoğlu taraflarındaki    1324 (1908) M e ş r u t i y e t i n k i l â b ı n d a be­
   binaları yazılarak ve şehrin bir k ı s m ı n ı n lediye v e r g i l e r i e s a s l ı b i r d e ğ i ş i k l i ğ e u ğ ­
   bide kadastrosu; yap:larak bina vei'gisi a- radı. M a l i y e nezareti m u t a d ı v e ç h i l e b i r k ı ­
   hnmağa  başlanmış ve zamanile î s t a n b u l u " sım belediye v.'iridatını daha a l ı p onla- ın
    l;er tarafında tehrir yapılınca da 1290 (1874) yerine N e z a r e t ç e a l m m a k d a o l a n f a k a t t a ­
    senesinden itibaren vergi b ü t ü n şehre teş­ h a k k u k u ve tahsili d a h a güç o l a n b a ş k a
    mil olunmuştu".                vergileri, daha d o ğ r u s u g e l i r l e r i B e l e d i y e ­
      1285 (1869; da Galata ile B e y o ğ l u n d a ye b ı r a k t ı . Mosc-Iâ esnaf t e z k e r e s i r e s m o n
    tecrübe mahiyetinde açılmış ve faydası gö­ k a z a n ç vergisine k a l b e t t i . K - r a k ö y ve U n -
    rülmüş olan nümune dairesi u s u l ü n e İs­ k a p a n ı k ö p r ü l e r i h a s ı l â t ı n ı B e l e d i y e y a b ı ­
    tanbul'un her tarrfına teşmil ve tatbik e- r a k t ı . Zaten ve esasen b e l e d i y e n i n o l m a s ı
    dildiği vakit ç:kartılan nizamneme de Bey- lâzım g e l i r k e n i m t i y a z ı n ı n b i t m e s i ü z e r i n e
    oğlundan başka Belediye dairelerinin ala­  hazineye m a l e d i l m i ş olan gaz d e p o l a r ı n ı da
    cakları vergilere ve harçlara dai" bir k a y ı t belediyeye verdi. B i n a v e r g i l e r i n d e n ise o
    görülmez,                    zamana  k a d a r % 50 n i s b e t i n d e b e l e d i y e y e
                            hisse v e r i l i r k e n t a m a m ı n ı k e n d i s i a l d ı .
    •  1293 (1«76) da açılan «Osmanlı Mebu-
    stn meclisi* ilk numara olarak İstanbul ile  H a l b u k i b u h a l b ö y l e d e v a m e d e m e z d i .


     3 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13