Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Tetkikler:


                Belediye            vergileri          B e l e d i y e    gelirleri     ile  Devlet      gelirlerini
                     aylrnnak       gerektir


                                      Vazatı : O s m a n E r g i n (*)

        Türkiye'de  Garp tarzında ve  (Şehre­   •den hükümet huzmesine girmeğe  başladı ve
      maneti)  adı altında (Belediye idaresi) ilkin 1252 (1837)  de maliye nezareti kurulrmca
      1271 (1855) senesinde  İstanbul'da kuml-    bütün bu belediye vargileri devlet varida-
      muştur.  Bu  tarihten önce Belediye işleri  tj sırasrna girdi ve pek azı belediyeye dev-
      türlü şekillerde, meselâ vakıf suretile mü­  r olundu.
      tevelliler ve Kadılarla îhtisap ağaları gibi
      başka başka hükümet  ve zabıta memurları
      trafmdan  görüldüğü  için onların aldıkları
      aidatı yahut veıgiyi de belediyeye mal ede­
      meyiz.
        1272 (1856) da çıkarılan bir kanunda
      (Şeln-emaneti  idaresinde  bulunan  varidat,
      harcı tezakir, esnat tezkeresi harçları, ma-
      hiyei dekâkin ile envai evrakı sahiha esma-
      nından  ibaıet...) olduğu gösterilmektedir.
        Yine bu zanı&nlarda kayıt, iskân, mü-
      ruriye ve silâh li.>şımak için halka verilen
      ruhsat tezkerelerinden  de belediyece hare
      alınırdı. Birde biiasemen kâğıdı denilen ve
      mukavele  senedi, vakıf kâğıdı, arzuhallik,
      likâp kâğıdı, arzuhallik battal kâğıdı yine
      belediyece verilir ve bunlardan da bir hay­
      li vai-idat elde edilirdi.                   B. Osman  Ergin
        Yine  bu zamanlarda  Maliyece  sikkei
      nuhasiye  hasılât^ (bakır para geliri) mali­     Beledij'e vergilerinin başlıbaşına ve
      yece belediyeye  terkolunmuştu.          Maliyeden  ayrı bir şekil alması 1274 (1858)
        Belediye, k ııuluşunda hükümetten  ay­   de İstanbul'da bir (nümune belediyesi) ola­
      rı bir halk müessesesi, bir mahallî idare sa­ rak tecrübe mahiyetinde açılan ve (altmo
      yılmıyordu.  Binaenaleyh  bütçe hususunda    daire) ye tahsis edilen vergilerle baslar.
      Belediye tabidi vo bundan dolayıdır ki büt­    Bu  vergiler, 1274 (1858) tarihli nizam­
      çe açığuıa karşı Maliyece belediyeye yar­   namenin  61 ve 66 mcı maddelerinde göste-
      dım ediliyordu. Fakat buna karşı ötedenbe-
      ri bir beledî müessese olan İhtisap Eminliği
      1242 (1827) do Nezarete çevrilerek malî bir    (") S: jynı Osman Nuri Ergin, Beledi"
      müessese  haline getirildi. Ve o zamana ka­  yecilik aleminde  tanınnuş. âlim bir sima­
      dar bu müessesenin  Belediye hesabına  al­   dır, kendisinin (29) büyük eseri vardır. Be-
      makta  olduğu  \'ergilere asakiri mansure   lediyel2r hakknıda yazdığı basılmış  kitap
      masrafı ka-şılığı olarak ihdas olunan  bir   suyijeleri (8,184) sayfayı qecmektedir. Baş-
      nevi okturva  veıgisi eklenerek hepsi bir-
                                ka bir sayımızda bunlardan bahsedeceğiz.

                                                    37
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12