Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

7 — Kireç ve çimento isLiiısak' elveıi.şlı
  mzddî menfaat beklemiyoıum,  beklediğim
  menfaat ancak mânevidir. Arzedeyim: Şim­  ÎEş — Trkriben beherinden  2-3 kilogram
  diye kadar memleketimiz malzsmesi hak-     S   Tabiî ve sınai 'puccAdnı yalmt horu-
  kmda hiçbir kitap yazıbnamıştır ve bastırıl- ian. - Beherinden 2-5 kilogram
  m:m:stır. Ben bile senelerdenberi okuttu­    9 - - Tebeş;cr. 25 kilogram
  ğum bu dersi not clarak talebeye veriyo­
  rum. Kitap bastramıyorum. Çünkü  mem­           57:MZ   TAŞ-LAR
  leketimizde çıkan veya yspılan malzemeyi     1 ~ - Yacjh veya zuUıf kireç. S ö n m e ­
  de içine alan bi:- kitsp yapabilmsk için ev­ miş olarak lehimli kapalı kutularda 5-10
  velâ elde nümune olmak ve onları labora
  tuvardan geçirmek lâzım. Gerek Mühendis   kilcjgi'am
  m/xtebinde ve gerek Akademids  nümün?      2 — Si'. Icireci. Kezalik .sönmemiş o-
  tedariki için müteaddit risaleler bastırıp l:rak lehimli İcapalı kutularda 5-10  k i i o -
  dağıtt:m. Maatteessüf hiçbirinde bi" netice ,^ram
  alam?dim. îşte şimdi belediyelerimiz evvelâ    3 — Çimevio  k:no . . Her nevinden tî
  sırf kendi menfaatleri namına bu nümuns-  adet
                                      Her
                                      .
                                     .
  leri gönderirlerde falza olarak böyle bir k i ­ 4 5 — Karoseram o kilogram nevinden (5 adet
                              — Alcı
  tap meydana gelir ve bundan hem de tale­   6 — Tuğla - Her  nevinden  ö-12 adet
  be ve mimar mühendislerimiz istifade et­    7 ^ Kiremit -  6-12
  miş olurlar.
                            8 — Künk —  Her neviden  6  .şar adet
    Simdi gelelim, , nümunelerin ne suretle  B ü t ü n bu m a m u l â l h a k k ı n d a icap eden
  hazırlanacağına:
                          malûmat  dal-i nümuno  ile beraber .göndc-
         TABİÎ  TAŞLAR
    1~ Moloz taŞı ve kesme taş —Taş sert ailmelidir.
  ise beher dılı 5 santimetre, yumuşak ise   B:.şka nevi s:naî taç da yapılıyorsa on­
  10 santimetre eb'aduida altı adet mikâp. Bu lardan da n ü m u a e gönderilmesi.
  înikâplann vccihleri muntazam surette tes­          KERESTE
   viye edihniş olmalı ve mukabil k i vecihlerî Kereste ne cir.i ağaçlardan yapılmıştır.
                 i
   birbirine muvazi bulunmalıdır, yatak sathı
                                    .şekil
                                         ebatta
                                             b i ç i l m e k -
                                       ve
                                   ne
                            memlekette
   laş üzeninde istret edilmiş olmalıdır.   Ve ve kullanılmaktadır. Ve bu a ğ a ç l a n y e t i ş -
                          le
     Sert olsun, yumuşak olsun, ayrıca 15
   santimetre d'lmda bir mikâp daha.     t.ıen ormanların vüsati ve ı.hemmiycti hak-
     Bundan  maada, gönderilen ^ ta:3ocağı kmda  malûmat  verildikten sonra  her cins
   hakkında malûmat: Ocağın vüsati, ne za-  keresteden  aşağ'da y-zılcn ebatla  n ü m u n e
   mand9.nberi i.şic-mekte clduğu, hasılatı, han­ intihap edip gönderiJmelidi . Ancak h a z u -
   gi mühim yapılcirda kullanılmış olduğu. Es­ 1-r.nacak nümuneler kerestenin  kusursuz,
   ki binalarda kullan: Idığı talcdirde müruru budaksız ,sağlanı olması ve elyafının düz­
   zamanla havadan müteessir olup olmadığı.  gün ve birbirine rnüvazi bulunması şarttıı.
                             10X10  santimetre  maktamda   ve  100
     2 — Kim oe c'ikıl. — Beherinden 2-4
   desimetre mikabı               rantimetrc tulu.ıda 2-4 menşur,
     3 — Kil: Kaulen yani porselen toprağı yahut:
   denilen saf kil. 2-3 kilogram, âdi k i l 2-3 5X5 santiır.elre maktamda 50 santiuıet-
   kilogram                    :e ulunda 5-10 menşur.
     4 — Arduvaz — Takriben 20-30 santi­    'Kere.slecilığin Devlet eline geçme.-jn-
   metre eb'admda 6 parça           den sonra bu işin devlet tarafından yapıl-
                  i
     5 — Amyant — Takriben ri parqa ma­  nıas:, ve  Or inan M ü d ü r l ü ğ ü n ü n numune
   linde 1-2 kilogram              göndermesi  gerektir).
     6 — Alçı tası — Parçalar halinde tak­   Pr. Miihendii- Mahmut Şükrü  IŞIK
   riben 5 kilogram


     36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11