Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

malzemesini          iyi   tanımıyoruz!       o o o-o-o
       Şükrü    Işık  neler    anlatıyor
       lerde  evlerin  pahalıya   mı,  ucuza  mı çıkacağı

       gelişi güzel  gider!..


       Belediyeler  tarafından  Güzel  Sanatlar  Akademisi
       derilmesini   istiyor.


       nünuuıe toplaıpak vu onla'ı (yapı nuılzenıe-
       si labüi-atuvan) nda tahlil ve denemeler-              Pr. Mahmut Şükrü L
       cen geçirmek icap eder. Avrupada böyle ya­
       pılmış ve neticeler malzeme kitaplarına der- YAv parça alıp göndermekten ibaret kalıyor-
                                        bu
                                   yerle:de
                                                    için
       ccdilmiştir. Bizde maatteessüf henüz bir te­ başka masraf ihtiyar tahlil ve deneme edil­
                                küllî
                                           edilir.
                                              Çünkü
                                                  bu
       şebbüste bulunulmamıştır.  Zira bununla,   medikçe  ya,ni dediğim evsaf tayin olunma­
       ne memleket, ne belediye, ne de hususî .e- dıkça onu bir mimar doğru olarak kulla­
       şebbüsler meşgul olmamıştır.
                                namaz. Kullansa tehlikeli bir iş görmüş o-
         Bu satırları yazan âcizleri yarım asra  lur. Üzerime aldığım bu işten dolayı hiçbir
       yakın bir zama.ndanberi Yüksek Mühendis
       ır.cktebinde ve Güzel Sanatlar Akademisin­
       de Yapı Malzeraesi hocalığı ve Yapı Malz-i-
         l
       r.-:e.si aboratuvarı şefliği yaptım. Ve hâlâ bu
       .sonuncusunda da yapmaktayım. Bütün hüs-          • ^.-f'l-
       r.üniyetim ve gayı-itime rağmen edindiğim
       malûmat çok noksandır. Çünkü bu malûma­
       tı edinmek için '.esmî ve gayrii-esmî hiçbir     *<,*.***> v;^v,v* wlsl
       l^imsede.n yardım görmedim. Şimdi teessüs
       etmekte olan ve beni de müîssis âza olarak
       içine alan (Türk Belediyecilik  Demeği)
      ni tam yerinde bir fırsat addederek teklif
      ve rica ediyorum: Belediyelerimiz en ufak
      kasaba ve köylerine vavıncaya kadar bu iş­
      le alâkadar olgunlar. Yani kendi hudutları
      dahilinde çıkan ve yapılan her cins malze-
      mede.n birer nü'nüne alıp göndersinler. Bu
      nümunelerin  nasıl seçileceğine dair aşağı­
      da yeter malûmat veriyo-um. Bu  nümune-
      ]er geldikçî onların malzeme  laboratuva-
      rında usulü dairesinde fizikî, kimyevi ve
      mihaniki evsafın.', taj'in eder ve tanzim ede­
      ceğim raporun  bir suretini de o belediye-
      ve gönderirim. Görülüyor k i yapılan işin en
      gücünü  ben yükleniyorum. Halbuki  asıl a-
      lâkadar olan belediye yalnız  nümuneden    Bu yirmi senelik talimatname hala nümüne
                                         hekliyor.

                                                    35
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10