Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

f .
                          M e m l e k e t           i n ş a a t
                             Profesör    Mühendis      Mahmut


     mmti   Ö1ŞAİYB iMo»mumsa
         UÜmHiMtîl      i
                          Malzemesi   tetkik  edilmemiş    memleket
                                      belli olmaz   !.. İnşaat


                         Profesör,  inşaat  malzeme    nümunelerinin

                                        lâboratuvarına    gön

                             olan yerlerde başka, kuru veya .sıcak olaıi
                             yerlerde ba.şkadı:-, hele zelzele mıntakala-
                             nnda ise hususî bir tarz kabul etmek mec­
          = )«3t = r             buriyetinde  bıılurduğumuz   henüz  unutul­
                             mamıştır. Şu ufak tafsilâtı vermekten rnal-ı-
                             sadım  yapı inşasında mühim   bir  noktayı
                             belirtmek  içindir.
                               Yapılarda  kullanılacak malzeme   yapı
   14 senedir nümüne bekleijen bir Udimatname!... sanatinin en mühim  bir  unsurunu   teşkil

       Merkezi  Ankara  olmak üzere  Türk   eder: Sağlamlık, dayanıklık,  güzellik. Eko­
     Belediyecilik Derneği  adı altında  ku­   nomi vesaire vesaire ancak iklim nazarı iti­
     rulmuş olan derneğin bana göndermek îût-  bara alınarak binanrn cinsile uygun  olmak
     Tunda bulunduğunuz ananizamnamssini  al-   Şc-rtile temin edilebilir. Bu neticeyi elde
     chm. Memleketimizin mühim vs asrî bir ih- etmek için de bir mima in yapacağı bina­
     tiyacmı temin edeceği şüpheden vareste o- da kullanacağı  malzemeyi  tanımak   lâzım
     len bu müessesenin göreceği işlerin en mü- gelir. Malzemeyi tanımak demek  onun  f i ­
                         i
     biüileri meyanmda bir de şehircilik ve -  zikî, kimyevî ve ınihanikî bütün vasıflarım
     mar meselesi olduğuna şüphe yoktur. Şe­  bilmek  demek.tir. Bu, bilinmedikçe  malze­
     hircilikte de miıhim bir y::- tutan mesken meyi tam yerinde olarak kullanmak  kolay
     davasıdır, malûm  olduğu  üzere  bugün   bir iş değildir.
     ailelerin ikametine mahsus binlann gerek    Şurasını anaateessüf arzederim  ki ncı.ı-
     <arzı inşaa ve, . tertibi ve bunlarada kul­ leketimizin her .sanat şubesinde yapılan te-
     lanılacak malzemenin cins ve nevi büsbü­  rakkiyatın en geri kalanı da budur. Her şey­
     tün değişmiş ve modern ihtiyaca tevfik e- de olduğu gibi yapı malzemesinde  de  bil­
     dilmiştir. Memleketimizin en medenî ve bü­ hassa tabiî malzemede memleketimiz   zen-
     yük bir şehri olan îstanbulda bile medenî g.ındir. Sonra fennî vasıtalarla yeni yeni
     ihtiyacı temin edecek meskenlerin nisbeıi  malzemeler  keşfedilmiş  ve hattâ  kullanıl­
     mübalâğasız yüzde onu bile aşmaz. Ekserisi mağa da  başlanmıştır.  Hülâsa  gerek  ta­
     bir takım barakalardan'başka bir şey dr.ğil- biî olsun ve gerek sınaî olsun nov'ieri
     dir. Yine mimar ve mühendislerimizca ma­  yüzleri geçen bu malzemenin   evsafını  ve
     lûm bir keyfiyettir ki memleketimizin hsr havassını lâyıkile bilmedikçe bir mimar ya­
     hangi bir tarafında yapılacak binalar, gerek pacağı binada muvaffak olamaz. Bunun için
     tarzı tertip ve iruşası ve gerek onlarda kul­ evvelemirde bu evsfı tayin etmek icap eder.
     lanılacak malzemenin cins ve nevi memle­  Tayin etmsk için de herşeyden evveel mem­
     ketin iklimile değişir. Soğuk ve rutubetli leketimizde çıkan ve yapılan malzemeden


      31


                                                          I
   1   2   3   4   5   6   7   8   9