Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Vıl : I                              1 K A S l > r 1945 — No. 2


           Sahibi :           İ L L E R             I Neşrivat Müdürü
         M  BBİeöii'ECililı                            Baş ve
                                                yazarı:
           DeınEği
                              VE              fllâettin [»mil TOP(U?flSI
                         L E D İ Y E L E R
       A n k a r a : C a / i M ı ı - l a f ;
        K e m a l caddesi 1 *                        I Yılhk abonesi: 100 K.
          Tel.: To.ld                           i Valı.ınrı meın'okctler: '.
       J  Tel'^rai': l rl'aıı       D E R G İ S İ           {    600 K.    I
       \


       11 a v a t ı a o n  h a k i k î nı ü r s i t i l i m d i r . A'. .n  ATfRK
         Evsizlere:      Ucuz    ve  Sıhhî    E v  nasıl   yapılabilir?


              l i L I . E D l Y K KAiNUiMJNr.N   İSİnci   MADDESİ    B U
                      SALÂHİYETİ      VERMİŞİİR

              Her şeyi D e v l e l ı o n b e k l e m i y o r e k B e l e d i y e l e r i n y a p a c a k l a r ı b^r ç o k
           isler a r a s ı n d a : Ucuz Belediye E'.'leri v a r d ı r .

                                        Bî^k'diye k a n u n u n 15 inci
                                      m a d d i î ' l n i n 68 inci fıkrası şöyle
                                      diyov:
                                        (Ucuz  B e l e d i y e m e s k e n l e r i
                                      y a p m a k ve B e l e d i y e n a m n ı a
                                      i n ş a a t y a p a r a k icar e t m e k . )
                                        65 i n c i f : k r a da ş ö v l e :
                                        (Belediye u n ve inşaat malzs-
                                      i l ' i ' ^ s i / f i t r i k a l a n v ü c u d s getirmek
                                      \'îî- idr.ro etmek.)
                                        A c a b a , B e l e d i y e h u d u d u i -
                                      ç i n d e h e m m e m l e k e t l e r i n i n i -
                                      n ı a r m a , h e m k e n d i k a z a n ç l a r ı
                                      içnı p a r a l a r ı n ı k o y a c a k k i m s e ­
                                      l e r - y o k mu?!..
                    • *


                                I      m          S
                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8