Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

on zam şekline cewildi. Millî ve beynelmi­  Senesi    Lira    Senesi     L i r a
   lel sergilerle piyango ve ikramiyelerden -  1925   16,611,000    1931    17,675,991
   Türk hava kurumunun  müracaatı üzerine -   1926   23,284.000    1932    17,625,835
   hiç bir şey ahrurasına müsaade etmedi. İm­ 1927   20,769.000    1933    19,863,233
   tiyazlı şirketlerden alınacak hisseler husu­ 1928   22,550,000    1934    15,992,248
   sunda da eskisi gibi müşkülât göstei-mekden  1929   19,338,625
   başka bir şey yapmadı.            J930    18,484,425
     Görülüyor ki belediyelere teşri kuv­     Hükümetin   neşrettiği resmî  istatistik-
   veti oldukça hak verdiği ve genişlik gös­ den  çıkarılan şu rakkamlar  1925  T ü r k i y e ' ­
   terdiği halde icra kuvveti aksini yapıyor ve nin bütün belediyeler gelirlerinin 16,611.000
   bu yüzden belediye gelirleri seneden sene­  lira iken  konunun   tatbikinden   sonra
   ye artacağına eksiliyor. Bunu devletin resmî 23,284,000 liraya çıktığını ve ondan  sonra
   istatistikleri de açıkça gösteimektedir. Me­ yukarda  bahsedilen  nisbetleri  tenzillerden
   selâ bahsi geçen belediye vergi ve ı-esimle- ve vergileri kaldırmakdan dolayı  seneden
   ri kanunu çıkdiktan sonra Belediyelerce o  seneye düşerek  nihayet 1934 de 15,992. 248
   kanuna göre yapılan bütçelerinin tahsilat   e indiğini yani kanun çıkmadan  önceki  va­
   yekûnu birden bire kabarmıştı. Fakat ertesi ziyetten aşağıya düştüğünü  göstermektedir.
   senelerde yukarda saydığım kıymeti indir­     Gelir kaynakları üzerinde  bu kadar  de­
   meler veya büsbüstün veı-giyi kaldırmalar   ğişiklik .yapılan bir mahallî  müespeseda
   yüzünden bu nisbet gittikçe azalmış ve 10  ümran ve memlekete  hizmet  nasıl beklenir?
   sene sonra kanunun çıkmasından   önceki   Belediyeler  korpnmağa   ve ikdar  edilmeğe
   miktardan da aşağıya düşmüştür.        cidden muhtaç bir halk müessesesidir.  H a l k
     Bımun  ifadeleri pek beliğ olan şu rak- hükümetinden   bunlara  hizmet  beklenir.
   kamlar gösteıoceği için üzerinde daha ziya­ Yoksa gelirini hükümet  bütçesine  aktaiTna
   de duımıyacağım :                etmek değil.        Osman   Errjin
        acagım
                                           Usmun
                            etmek
                               degil.
        Belediyelerimizin                   gelirleri

      Ankara Siyasal Bilgiler Okuht  Şehircilik Profesörü ReıUer  (Röyter),   Istanbul
    Üniversitesi İktisat Fakültesi mecmuasınduîlkteşrin 1943 sayısında   {Belediyelerimizin
    çıelirleri) adıla (30) sahijelik hir tetkik nes-retmiştir. Bu tetkiki hülâsa eden neticeyi
    Buraya ^oyuyoruz; önümüzdeki  sayılarda Profesörün hu konuya  dair fikirleHni  yayın-
    hıVaçağız :


                                                ı
            Netice             Bütçede  karşılığı oLnaıyan ihtiyaçlar n kar­
     <?Böyİ£ bir tetkite bahis mevzuu olan  şılanması için yapılması  zaı-urî,  bulunan
   bütün meseleler için, kâfi malûmat bulmak­  munzam  yardımın  yüzde  miktarı  (ki  bu
   taki imkânsızlık, bir çok meselelerin esaslı miktarı tam bir .şekilde tespit etmiye imkân
   bir şekilde halledilmelerine engel teşkil et­ oktur. Avrupada  bu miktar     60 iken,
                                  t
   mektedir. Bununla beraber esas hatlar hak-  bizde V; 40 ür) hemen  hemen  b ü t ü n saha-
   kmda  bir fiki?- edinmek ve şu neticelere  l'c<rda belediyelerin hareket  serbestilerini
   varmak mümkündür  :              tahdit tmektodir. Bu  kabil sahalar  bilhas­
     Belediyeler, kendi malî  ihtiyaçlarını   sa mahiyetleri icabı daha fazla munzam tah­
   nizamlıyan tatmin edici esaslardan mahrum   sisat isteyen yapı işleri gibi sahalardır. Ha­
   bulundukla-ındsn  dolayı, bunlar  küçük    kikî ihtiyaçlara uygun gelen bir malî uyuş­
   ve son derece c-.üz'i bir çok münferit vari­ ma usulü yoktur. Şayet münferit belediye­
   data bel bağknaş bir vaziyette bulunmak­  lerin ihtiyaçlarına uygun  bir tevzi ve  iş­
   tadır. Bu hal gayet dar varidat kaynatları- tirakler sistem^ bulunacak olursa, bu tak­
   n:n iktisdiliği ve maksada elverişliği hak- dirde münferit belediylerin hakiki  ihtiyaç­
                                 i
   kmda şüphe ve tereddüde yol aç^naktadır.  ları daha yi bir şekilde tatmin edilmiş olur.

    40
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15