Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İ Ç İ N D E K İ L E R       İMAR  PLÂNLARINDA   HALKIN  FİKRİ!..


      Evsizlere ucuz ev    33       Amerika'da şehir plânları yapılırken halkın fikri de so­
      Memleket inşaat malzemesi-     rulmaktadır!. Aşağıdaki resimde *şehir plânından neden ?iz de
      sini iyi tanımıyoruz... (Pr.   mes'uîsünüz?ı> yazısı bunu izah eden bir Amerikan dergisinin
      Mahmut  Şükrü Işık)   34     kapağında çıkmıştır. Amerika'da Toledo şehrinin p l â n için açı­
      Tetkikler              lan ^nket) iJİânlarını içeride bulacaksınız .
      Belediye  gelirleri (Osman
      Ergin)           37
      Belediyclcrimi/jn  gelirleri
      (Pr. Röyter - Reuler) 40
      Harp  sonrası meskenleri
      (Hakkı Haydar Berksun) ... 41
      Derneğimize giren kurucu ü-
      yeler           45
      Başka  memleketlorde Bele­
      diyecilik dernekleri ve şehir
      Birlikleri        47
      (Alâettin Cemil Topçubaşı)
      Toledo şehrinin imar anketi 4S
      Belediye haberleri (Artova,
      Selçuk, Kaymakçı, Kartalı 50
       Ankara'da  memur  evleri,
      (Saraçoğlu mahallesi)  55
      Belediyeler Bankasının tas­               m
      fiyesi           "6
      Yabancı belediye haberleri 59
      Şehir ekonomisi      61
      (Anketimiz: Belediyelerden
      fiatların bildirilmesi)
      Şehir sağlığı: Sağhk bakı­
      mından  belediyecilik (Dr.
      Duru)           62
      Memleketin sağlı durumu ve
      10 yıllık program    65
      Belediye hukuku  (Mukbil
      Ozyörük)          69
      Yurtta nüfus sayrın   71
      Dergimize ek olarak istan­
      bul Belediye Faaliyeti hali­
      kında İstanbul Valisinin izu-
      hati - 11 sahife - koııınu:rtur
                       A N K A R A :                     Fiatı  35
        T Ü R K B E L E D İ Y E C İ L İ K 1. Gazi Mustafa Kemal Caddesi
           D E R N E Ğ İ                                Abone  400
                        Hesap No. 3031. İller Bankası         Yabancı  600
   1   2   3   4   5   6