Çalışma Komisyonları

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

Madde 1-      (1) Bu Yönerge, Türkiye Belediyeler Birliğinin 5355 sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanunu ile Birlik Tüzüğünde belirtilen görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlere destek olmak üzere belediyelerdeki uzmanlardan oluşturulan komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.  

Dayanak

Madde 2-      (1) Başkanlık Makamının 24.09.2012 tarihli ve 190 sayılı Genelgesinin 8’inci maddesinin (f) fıkrası.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede belirtilen;

Birlik     :   Türkiye Belediyeler Birliği’ni (TBB)

Koordinatör Müdürlük : TBB bünyesinde, komisyonun faaliyet alanıyla ilgili olan, koordinasyon ve sekretaryadan sorumlu müdürlüğünü,

Komisyon : Çalışma alanlarına göre uzman kişilerden oluşan çalışma ve/veya proje grubunu

ifade eder.

 

Koordinatör Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

Madde 4- (1) Koordinatör Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediyelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen öncelikli konuları tespit etmek ve Genel Sekreterliğe sunmak,

b) Komisyonların toplantı tarihleri ile toplantı gündemini belirlemek,

c) Komisyon üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Toplantı tarihlerinin duyurulması,  üyelerin katılımının sağlanması ve katılım çizelgelerinin tutulması, gündemin oluşturulması, gündemle ilgili dokumanın hazırlanması, kararların yazılması, dağıtılması, izlenmesi ve gerekli raporlamaların yapılması gibi sekreterya işlemlerini yürütmek,

d) Gerekli görülmesi halinde diğer komisyonlarla ortak toplantılar gerçekleştirmek,

e) Komisyon üyelerinin belirlenmesi, üyeliğe son verilmesi veya yeni üyelerin görevlendirilmesi konusunda genel sekreterliğe görüş ve öneriler sunmak,

f- Komisyon çalışmalarının planlanmasında uygunluk görüşü vermek.

 

   Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 5- (1) Komisyon üyeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.     

a) Koordinatör müdürlük, genel sekreterliğin onayı ile belirlenen çalışma alanı çerçevesinde komisyonda görev almak isteyenler için belediyelere çağrıda bulunur. Başvuruda bulunanlar arasından bu maddede belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerini taşıyanlar belirlenir.

b) Belirlenen üyeler birlik genel sekreterinin onayına sunulur. Genel sekreterlikçe onay verilen üyelerden komisyon oluşturulur ve komisyonda yer alanlar Birlik internet sitesinde duyurulur, komisyonda yer alamayan üyeler daha sonraki çalışmalarda değerlendirilmek üzere Birlik uzman havuzuna kaydedilir.

c)  Komisyon üyelerinin; komisyonun çalışma alanına uygun en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu, en az 5 yıllık tecrübeye sahip ve mesleklerini fiilen yapmaları gerekmekte olup,  yukarıdaki koşulları taşıyanlardan master veya doktora derecesi sahibi olmak öncelik sebebidir.

d) Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre Birlik kararıyla uzatılabilir.

e) Komisyonun ihtiyaç duyması ve Birlik yönetiminin uygun görmesi durumunda üniversiteler, diğer kamu/ kurum ve kuruluşları, bölge birlikleri ve özel sektör mensuplarından konunun uzmanı kişiler davet edilebilir. Bu uzmanlar komisyonlarda geçici süreli olarak görev alabilirler.

 

Komisyonların Görevleri

Madde 6-      (1)  Komisyonlar aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Çalışma programı ve iş takvimi hazırlamak,

b) Komisyonun görev alanına giren yerel hizmetlerin geliştirilmesi veya kalitesinin artırılması konusunda görüş ve öneriler hazırlamak,

c) Mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri hazırlamak,

ç) Birlik faaliyetlerine araştırma, inceleme, raporlama çalışmalarıyla destek olmak,  

d) Yürürlükteki mevzuat ile teknik standartların derlenmesi ile güncelliğini yitiren, çelişkili düzenlemelerin ve düzenleme ihtiyacı olan alanların tespit edilmesi ile yeni mevzuat önerileri geliştirmek

e) Mevzuat tasarı, teklif veya taslaklarla ilgili görüş ve önerileri, süresi içinde Koordinatör Müdürlüğe iletmek,

f) Yerel hizmetlerle ilgili yöntem belirleme, standart, örnek metin ve belge oluşturma gibi belediyeler arasında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak

g) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve belediyelerde yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütmek,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki iyi uygulamaları tespit bütün belediyelere yaygınlaştırma çalışmaları yapmak,

ı) Dünyadaki belediyecilik hizmetleri konusunda gelişmeleri izlemek, incelemek ve bu konularda rapor hazırlamak,

i) Belediyecilik alanında yurt içinde ve yurt dışındaki kongre, konferans,  fuar gibi etkinlikleri takip etmek ve gerektiğinde Birliğin onayı ile katılmak, bu tür etkinlikler düzenlenmesi konusunda koordinatör müdürlüğe öneriler sunmak, etkinlik çıktıları konusunda gündem önerileri hazırlamak,

j) Çalışma konusuyla ilgili rehber dokümanlar hazırlamak, eğitim ihtiyacını belirlemek,  akademik eğitici uzman havuzuna önerilerde bulunmak,

h) TBB‘nin yayınlarını destekleyici öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

k) Alanı ile ilgili e-belediyecilik, akıllı şehirler, yaş dostu şehirler, yavaş şehirler, enerji verimliliği, iklim değişikliği gibi konularda inceleme, araştırma, ziyaret, standart belirleme, mevzuat, belgeleme gibi çalışmaları birliğimizin ilgili müdürlüğünün bilgisi ve önerileri doğrultusunda yürütmek,

l) Koordinatör müdürlüğün ihtiyaç duyacağı alımlarla ilgili şartname oluşturulmasına destek olmak,

m) Birlik tarafından verilecek diğer iş, işlem ve faaliyetleri yürütmek.

 

Komisyon başkanı ve başkan yardımcısı

Madde 7- (1) Her çalışma grubu için bir başkan ve başkan yardımcısı belirlenir. Belirleme grup üyelerinin talepleri ve TBB’nin değerlendirmesi sonucu gerçekleşir. Başkanlık süresi bir yıl olup TBB tarafından uzatılabilir.

(2) Komisyon toplantılarına komisyon başkanı, yokluğunda başkan yardımcısı başkanlık eder.

(3) Komisyon başkanı ve yardımcısı, koordinatör müdürlük ile birlikte, yapılacak çalışmaların hazırlığından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından Türkiye Belediyeler Birliği’ne karşı sorumludur.

 

Komisyonların Çalışma Usulleri

Madde 8- (1) Komisyon çalışmaları aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.    

a) Komisyonlar koordinatör müdürlük ve komisyon başkanınca önerilen ve Birlik tarafından onaylanan gündemle toplanır, üyelerin gündeme madde önermesi mümkündür.

b) Üzerinde çalışılması kararlaştırılan konulardan, komisyon üyesi olmayan belediye çalışanlarının katkısı gerekenler Birlik internet sayfasında ilan edilerek, Birliğin hazırlayacağı teknik alt yapı aracılığıyla uzman personelin görüş, öneri ve katkıları alınır.

c) Komisyon üyeleri iletişimlerini e-posta ve benzeri elektronik yollarla gerçekleştirir. Komisyon gündemi, toplantı yeri ve tarihinin bildirilmesi, belge ve bilgi paylaşımı da bu yöntemlerle sağlanır.

ç) Komisyonlar, koordinatör müdürlüğün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Gündeme ve işin sürekliliğine göre birden fazla toplantı yapmak mümkündür.

d) Komisyon başkanı ve yardımcısı koordinatör müdürlükle yakın işbirliğinde çalışır.

e) Komisyonun çalışma alanı ile ilgili diğer komisyonlarla ortak çalışma yapılabilir, komisyonun/koordinatör müdürlüğün ihtiyaç duyması halinde diğer komisyonlardan görüş alınabilir.

f) Komisyonun kararı veya koordinatör müdürlüğün talebi ile alt komisyonlar kurulabilir. Alt komisyonların görev süresi komisyonca belirlenir, bir süre belirlenmemişse kendilerine tevdi edilen işin sonuçlandırılması ile sona erer. Bu komisyonlar, kendilerine verilen işin sonuçlandırılmasına kadar tayin edecekleri usul çerçevesinde sürekli olarak çalışabilirler. Alt komisyonlar, kendilerine verilen işle ilgili raporlarını süresi içinde koordinatör müdürlüğe iletmekle yükümlüdürler.

g) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Komisyonca hazırlanacak rapor, görüş gibi konularda, ilgili merciin karar vermesini kolaylaştıracak çoğunluğa ulaşmak esastır.

 

Komisyon Üyelerinin Yükümlülükleri

Madde 9-      (1) Komisyon üyeleri, Birliğin 5355 sayılı Kanunda ve Birlik tüzüğünde yer alan görevleri ve çalışma ilkelerine uygun davranmak zorundadır.

 (2) Üyeler, komisyon toplantılarına düzenli olarak katılırlar. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olanlar toplantıdan en az 3 gün önce durumu koordinatör müdürlüğe bildirir.

(3) Komisyon üyeleri; koordinatör müdürlük, komisyon başkanı veya komisyonca verilen işleri takip etmek ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Üyeler, TBB ve komisyondaki görevleri nedeniyle elde ettikleri, öğrendikleri veya oluşturdukları bilgi, belge, tutanak, rapor, tasarı, taslak gibi dokuman ve bilgileri, Birlik Yönetiminin izni olmadan, üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşamaz, yayımlayamaz, dağıtamaz, başka bir amaç için kullanamaz,

    

 Komisyonların ve Üyeliklerinin Sona Ermesi

Madde 10-    (1) Komisyonlar, Birlik yönetimince tek taraflı olarak, veya komisyonun oybirliği ile alacağı kararın Birlik yönetimince uygun bulunması halinde sona erdirilebilir.

(2) Komisyon üyesinin görev süresinin dolması halinde üyeliği sona erer.

(3) Komisyon üyeliğinden çekilmek mümkündür. Bu halde durum, yazılı veya elektronik ortamda koordinatör müdürlüğe bildirilir. Üyelerin bir yıl içerisinde iki toplantıya mazeretsiz katılmaması, verilen görevleri veya işleri mazeretsiz bitirmemesi, komisyon çalışmalarına kayıtsız olması, katkı vermemesi veya birlikte çalışma ilkelerine aykırı hareket etmesi hallerinde koordinatör müdürlüğün önerisi ve genel sekreterlik kararıyla üyeliği sona erdirilir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 11-    (1) Bu yönerge, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

            (2) Bu Yönerge hükümlerini, Birlik Başkanı adına Genel Sekreter yürütür.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Birol EKİCİ     

Başkan a.      
    Genel Sekreter Çalışma Komisyonlarımızda veya diğer faaliyetlerimizde görev almak üzere, Uzman Havuzumuza katılmak için tıklayınız.