Yüksek Lisans Programları

Yüksek Lisans Programları

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALIM MAHALLİ İDARELER VE ŞEHİRCİLİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye Belediyeler Birliği ile Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı arasında yapılan eğitim işbirliği çerçevesinde; belediyelerin atanmış ve seçilmiş yöneticileri ile teknik ve idari personelden koşulları lisansüstü eğitim yapmaya uygun olanların mahalli idareler ve şehircilik alanında yüksek lisans yapmalarına imkan tanınmıştır. 

Bu program ile belediye çalışanlarının genel olarak yönetsel kapasitelerinin artırılması, özelde ise şehircilik, insan kaynakları yönetimi, planlama ve imar, çağdaş yönetim teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgilerinin artırılması, kent yönetimine ilişkin dünya uygulamalarının incelenmesi ve yerel yönetim mevzuatında yaşanan değişikliklerin yakından takip edilmesi amaçlanmaktadır. 

Mahalli İdareler ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, uzaktan öğretime dayalı olarak yürütülmektedir. Programın uzaktan öğretim sistemiyle yürütülmesinin avantajı, tüm derslerin ve yıl içi çalışmaların bir portal (www.emivsport.sakarya.edu.tr) üzerinden online olarak yürütülmesi, sadece final sınavları ve proje savunması için Sakarya Üniversitesi’ne gelinmesidir. İnternet erişiminin bulunduğu her yerden ulaşılabilen sanal dersler hafta içi mesai saatlerinin dışında yürütülmekte, ara sınav ve ödevler de yine aynı portal üzerinden takip edilmektedir. 

Programdan mezun olanlara “Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı” diploması verilmektedir. 

TBB’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belediyelerden yüksek lisans için başvurmak isteyen adayların başvurularını www.tbb.gov.tr adresinden almak,
 • Başvurusu kabul edilen adayların, üniversiteye ödeyecekleri harç bedellerini karşılamak,
 • Birliğimiz tarafından belediyelerimize özgü ana hizmet alanlarına ilişkin yürütülen lisansüstü eğitim programları kapsamında eğitime devam eden öğrencilerin yurtiçi harcırah ödemelerine ilişkin değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda 01 Eylül 2016 tarihi itibariyle bulundukları belediyeden farklı bir şehirdeki yüksek lisans öğrenimine devam eden ya da yeni başlayan öğrencilerin sadece karayolu rayiç bedel üzerinden yol masrafları karşılanacaktır.

ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belediyelerden yüksek lisans için başvurmak isteyen adayların başvurularını www.sbe.sakarya.edu.tradresinden almak ve asıl listedeki öğrencilerin kaydını gerçekleştirmek,
 • Program kapsamında eğitim-öğretim kadrosu, araştırma ve tesis kapasitesi dikkate alınarak her yıl veya her dönem belirlenecek sayıdaki yararlanıcılar için uygun eğitim ortamı ve programlarını hazırlamak,
 • Programa kabul edilen öğrencilerin, proje konularının belediyelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek şekilde seçilmesine özen göstermek.
 • Programın kalitesini geliştirmek amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

 ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Başvuru şartları tutan öğrenci adayları belirtilen tarihler arasında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün internet sitesinden ön kayıt başvurularını yapmak,
 • Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin istenilen belgeleri üniversiteye şahsen ulaştırmak,
 • Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak,
 • 3. yarıyıldan itibaren başarısız olduğu dersleri tekrar alması halinde o derse ait harç ücretini karşılamak,
 • Kurum değiştirmesi ya da kurumdan ayrılması halinde durumu TBB’ye bildirmesi,
 • TBB tarafından geçerli sayılan mazeretler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenden dolayı yüksek lisans eğitiminin bırakılması halinde o ana kadar Türkiye Belediyeler Birliği’nin kendisi için yapmış olduğu tüm giderleri geri ödemek.

 BAŞVURU ŞARTLARI

Programa, Türkiye Belediyeler Birliği ve tüm belediye (ilgili, ilişkili ve bağlı kuruluşları dahil) çalışanları aşağıdaki şartları taşımaları koşuluyla başvurabilirler.

 • Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmamak,
 • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından daha önce herhangi bir lisansüstü programa yerleştirilmemiş olmak,
 • ALES notu en az 55 (SÖZEL, EA veya SAYISAL) olmak,
 • Yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Hukuk, İletişim, Edebiyat, Fen-Edebiyat fakültelerinden ve diğer sosyal alanlardan mezun olmak.

KESİN KAYITLAR

Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler, kesin kayıtlarını ilanda belirtilen tarihler arasında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne şahsen yapacaklardır. Enstitü internet sayfasında duyurulan süre içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine, yedek listede yer alan öğrenciler, kesin kayıt hakkı kazanırlar. 

KESİN KAYITLARDA İSTENEN BELGELER

 1. Türkiye Belediyeler Birliği’nde, belediyede ya da belediyenin bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalıştığına dair belge (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere),
 2. Türkiye Belediyeler Birliği’ne karşı imzalanacak taahhütname (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere),
 3. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere),
 4. Ön Başvuru Beyanı (http://www.sbe.sakarya.edu.tr/dosyalar/form/ENSTITU_BASVU RU_FORMU.pdfadresinden temin edilebilir).
 5. ALES Belgesi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 6. Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 7. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 8. 3 adet fotoğraf,
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 10. Askerlik Durum Belgesi.

DİĞER KOŞULLAR

HARÇ MİKTARLARI

Uzaktan öğretim yüksek lisans programları için dönem başına yatırılacak olan katkı payı ve eğitim gideri, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 

Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden (4., 5. ve 6. yarıyıllarda) aldıkları her kredi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan kredi ücreti alınır. 3. yarıyıldan sonra başarısız olunan dersin yeniden alınması sırasında ders ücreti öğrenci tarafından ödenmekte kurum tarafından bir ödeme yapılmamaktadır.

DERS İÇERİKLERİ VE DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

Derslerin kredilerine ve içeriklerine ilişkin bilgiler www.emivsport.sakarya.edu.tr adresinde yer almaktadır. I. ve II. yarıyıl zorunlu dersler bulunmakta, III. yarıyıl ise seçmeli derslerle birlikte alınması gereken en az kredi miktarı tamamlanmaktadır. 

Dersler de aynı portal üzerinden yürütülmektedir. 14 haftalık ders süresi öğretim üyesi tarafından hazırlanan haftalık ders notları, ders videoları, sanal sınıflar, derste verilen ek okumalar ve örnek uygulamalardan oluşmaktadır. 

PROGRAMIN SÜRESİ 

Eğitimi en erken 3 yarıyılda tamamlayabilirsiniz.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Programın normal eğitim süresi üç yarıyıldır, ancak başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde bu süre altı yarıyıla kadar uzayabilir. Programı tamamlayabilmek için en az 90 AKTS kredilik ders almış olmak ve “Proje Savunma Sınavı” ile “Yeterlik Sınavı”ndan başarılı olmak gerekmektedir. 
  
EĞİTİM-ÖĞRETİM

DERS DEĞİŞTİRME 

Öğrenciler kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumunda; Akademik Takvimde belirlenen süre içerisinde açılmayan ders yerine açılmış olan derslerden birine kayıt yaptırabilirler. 

DERS DEVAMI VE DEĞERLENDİRME

Uzaktan Eğitim Programlarında yıl içi faaliyetlerin (ödev, vize vb.) en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. 

Bu programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Final Sınavları SAÜ Kampüsünde gözetim altında gerçekleştirilir ve Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci final sınavına giremez. 

DERSLERDE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Program öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için, o dersin başarı notunun en az “CC” olması zorunludur.
 

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayı

Puanı

Pekiyi

AA

4.00

90-100

İyi-Pekiyi

BA

3.50

85-89

İyi

BB

3.00

80-84

Orta-İyi

CB

2.50

75-79

Orta

CC

2.00

65-74

Zayıf-Orta

DC

1.50

58-64

Zayıf

DD

1.00

50-57

Başarısız

FF

0.00

49 ve aşağı

Yeterli

YT

--

--

Yetersiz

YZ

--

--

Muaf

MU

--

--

Devamsız

DZ

0.00

--

Sınava Girmeme

GR

0.00

--

  

SINAV NOTUNA İTİRAZ

Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna; sonucun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili Öğretim Üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek en geç “yedi gün” içerisinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.  Öğretim Üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bularak notu değiştirmesi EYK kararı ile kesinleştirilir. Öğrencinin sonuca itirazını yinelemesi EYK kararının ilanı itibari ile “yedi gün” içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir. 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE KONUSU

Öğrenci, ilk ders kayıt döneminde Proje Yürütücüsü belirlemek üzere, ilan edilen Öğretim Üyelerinden “üç” tercih yapar. Öğretim Üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınarak EABD Başkanlığınca belirlenen Proje Yürütücüsü listesi EYK kararı ile kesinleşir. 

Öğrenci Dönem Projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (Akademik Takvimde belirtilir) proje konusunu Enstitüye bildirmek zorundadır. 

PROJE SAVUNMA SINAVI

Öğrenciler en erken 3. yarıyılda “Proje Savunma Sınavı”na alınır. proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, SAÜ Senatosu tarafından belirlenen “Proje Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanır. Proje Savunma Sınavı’na girecek öğrenciler Akademik Takvim’de belirtilen sürede 3 adet spiral ciltli projelerini Enstitüye teslim etmek zorundadır. 

“Proje Savunma Sınavı”, EABD Başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin Proje Yürütücüsü olmak üzere üç kişilik jüri huzurunda yapılır. Proje Savunma Sınavının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukta "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. 


YETERLİLİK SINAVI

Alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından sonra, EYK’nca oluşturulmuş, biri öğrencinin Proje Yürütücüsü olmak üzere “üç” kişilik jüri huzurunda Yeterlik Sınavı yapılır. 


DİPLOMA

Mezunlarımıza “Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Şehircilik Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” diploması verilmektedir.

Öğrenci diploma almaya gelirken projesinin 1 adet pdf formatında CD’sini ve öğrenci kimlik kartını Enstitüye teslim etmek zorundadır.