İş Sağlığı ve Güvenliği

Özel Grupların Eğitim Modülü

 

Yasal Dayanak

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 Madde 50

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Madde 61 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

 

13 Mayıs 2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik;

Özel Politika Gerektiren Grupların ve Özel Görevi Bulunan Çalışanların Eğitimi

Madde 7 

(1)  İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını  doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

 

29 12 2012 Tarih 28512 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Tehlikelerin Tanımlanması

Madde 8

(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

I) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

 

Süre

2-6 Saat (Meri Mevzuatta Yasal Süre Sınırı Bulunmamaktadır)

 

Ön Koşul
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun eğitim almış olmak ve eğitimin geçerliliğinin devam ediyor olması

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde teorik ve katılımcının bedensel durumuna özel anlatım metotları ile görsel-eğitsel resimler ve soru cevap vb. yöntem ve teknikler uygulanacaktır.

 

Genel Amaç

İşyerlerinde özel politika gerektiren grupların kendi durumlarına ve bulundukları işyerlerine özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konusunda yeterlilik kazandırmak, işyeri ortamında karşılaşacağı tehlike ve riskler ile kontrol tedbirleri belirlenerek, bu grup çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma yürütmeleri sağlanması amaçlanmıştır.

 

Hedefler

1-İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak

2-Çalışma ortamında isg açısından risk gruplarının önemi

3-Özel koruma yöntemleri

4-Risk gruplarının sağlık gözetimi ve sağlıklarının korunması

 

Hedef Kitle

Engelli çalışan, genç çalışan, çocuk çalışan, yaşlı çalışan, hamile veya emziren çalışan hükümlülük süresini kamu yararına hizmet yaparak geçiren çalışan, yabancı uyruklu çalışan,  stajyer, çırak,  ziyaretçiler, geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlar gibi hem kadrolu hem de kadrosu işyerine ait olmayan ama işyeri içinde özel politika gerektiren grupları kapsar.

 

İçeriğin Uygulanması

Eğitim içeriği özel politika gerektiren gruplara özgü gruplama yöntemiyle uygulanır. Ortak konular gruplar birleştirilerek verilebilir.

 

1-Çocuk ve genç çalışanlar

2-Yaşlı çalışanlar

3-Hamile veya emziren çalışanlar

4-Engelli çalışanlar

5-Hükümlülük süresini kamu yararına hizmet yaparak geçiren çalışanlar

6-Stajyer ve çıraklar