İş Sağlığı ve Güvenliği

Destek Elemanları Eğitimleri Modülü

 

Amaç

Yerel yönetimlerde, Acil durum planı kapsamında oluşturulan söndürme, kurtarma, tahliye, koruma, ilk yardım ekiplerine verilmesi gereken Destek Elemanları  Eğitimi Modülünü standartlaştırmak ve işyerlerinin özel durumlarına karşı uygun eğitim alt başlıkları konusunda geniş bir yelpaze sağlamaktır.

 

Destek Elemanı Kimdir?

Destek elemanı; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.

 

DAYANAK

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Madde 11

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarih: 19/12/2007 Sayı: 26735 - Değişiklikler; RG Tarih: 09/09/2009 Sayı: 27344 - RG Tarih: 05/04/2012 Sayı: 28255 - RG Tarih: 09/07/2015 Sayı: 29411

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi ifade eder.

 

Ekiplerin kuruluşu

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.

a) Söndürme ekibi, b) Kurtarma ekibi, c) Koruma ekibi, ç) İlk yardım ekibi,

 

Ekiplerin görevleri

MADDE 127- (1) Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,

ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 18 Haziran 2013  SALI     Sayı : 28681

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

 

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

 

Destek Elemanlarının Eğitimi;

Eğitimler

Eğitim Alınabilecek Merci

Söndürme (Yangınla Mücadele) Ekibi Eğitimi

İtfaiye, İş Güvenliği Uzmanı

Kurtarma Ekibi Eğitimi

İtfaiye, AFAD İl Müdürlüğü

Koruma Görevlileri Eğitimi

Özel Güvenlik yoksa Emniyet Müd.

İlkyardımcı Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliğine Göre

Tahliye Sorumluları Eğitimi

İtfaiye, Çasgem, İş Güvenliği Uzmanı

 

Eğitimi, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.

Gerekli araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek

Yüz yüze eğitim şeklinde olmalıdır.

Soru cevap şeklinde geçmesi için katılımcılar teşvik edilmelidir.

Eğitimden önce katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için ön test yapılmalıdır.

Eğitimden sonra değerlendirme yapılmalıdır.

 

Teorik ve uygulamalı;

Söndürme (Yangınla Mücadele) Eğitimi                                  40 saat /5 gün

Kurtarma Ekibi Eğitimi                                                          8 saat/1 gün

Koruma görevlisi eğitimi                                                       8 saat/ 1 gün

İlkyardımcı eğitimi                                                               16 saat/2 gün

Tahliye Sorumluları Eğitimi                                                   8 saat/1 gün

olarak planlanabilir. Belirli aralıklarla eğitimler tekrar edilmelidir.