İş Sağlığı ve Güvenliği

Üst Yönetici Eğitimleri Modül Konuları

 

1-Genel Mevzuat

1.1. İşveren ve İşveren Vekili ile İlgili Sorumluluklar

            1.1.1. İşçi, memur ve sözleşmeli Personelde İSG nasıl uygulanmalıdır?

 

1.2. Sözleşmeler Hukuku

            1.2.1. Alt İşverende İSG nasıl uygulanmalıdır?

            1.2.2. Diğer Geçici Personelde İSG nasıl uygulanmalıdır?

           

1.3. Görevlendirme Ve Atama Yazıları(İG Uzman, Hekim, Kurul Üyesi, Risk Değerlendirme Ekibi) nasıl yazılmalıdır?

 

1.4. Acil Durum Planı (Ekipler, Kroki, Tatbikat) nasıl hazırlanmalı ve sorumlular netleştirilmelidir?

 

1.5. İşyeri Hekimi / İG Uzmanına Her Türlü İmkan Tanınmalı ve İstediği Bilgilere Ulaşma İmkanı sağlanmalıdır.

 

1.6. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi Nasıl yapılmalı? İşveren,  İş kazalarını kazadan sonraki üç işgünü içinde, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

 

1.7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur, Nasıl Yapılır Ne İşe Yarar?

 

1.8. Kayıtların Yükümlülük Süresi; Periyodik Muayene Sonuçları, İSG Eğitim, Ortam Ölçümleri vb. Kayıtlar  Ne Zamana Kadar Saklanmalı?

 

2.Genel Bütçe

2.1. İSG Hizmet Maliyeti

            2.1.1. İç Hizmet (Tam Zamanlı İG Uzmanı – İşyeri Hekimi)

            2.1.2. Dış Hizmet (OSGB)

 

2.2. İSG Malzeme – Ekipman Maliyeti

            2.2.1. KKD Maliyetleri

            2.2.2. Eğitimlere Ait maliyetler (zaman, bütçe / kişi )

            2.2.3. Ölçümlere Ait Maliyetler (idari kararlar)

            2.2.4. Periyodik Bakımlara Ait Maliyetler (idari kararlar)

            2.2.5. Sağlık Gözetimi (zaman, bütçe / kişi )

 

3. Denetimler

3.1. ÇSGB Neyi Denetler?

            3.1.1. İş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirildi mi? Kaç saat görevlendirildi, yeterlimi ?

            3.1.2. Risk Değerlendirme yapılmış mı?

            3.1.3. Onaylı Defter var mı ?

            3.1.4. Eğitimler yapılmış mı? Kayıtlar mevcut mu?

            3.1.5. Eğitim Verenin Sözleşmesi var mı? Yetkin mi?

            3.1.6. Acil Durum Planı yapılmış mı? Dosya içeriği tamam mı?

            3.1.7. İSG Kurul yapılmış mı ?

            3.1.8. İSG faaliyetlerinin Kayıtları mevcut mu ?

            3.1.9. …

 

4. Cezalar

            4.1. İG Uzman görevlendirilmediği süre kadar

 

            4.2. İşyeri Hekimi görevlendirilmediği süre kadar

 

            4.3. Diğer Sağlık Personeli gerekli ise görevlendirilmediği süre kadar

 

            4.4. Risk Analizi yapılmamışsa tehlike sınıfına göre

 

            4.5. İşveren İş kazasını ve işyeri hekimi meslek hastalığını üç iş günü içinde bildirmez ise uygulanacak

 

            4.6. Periyodik Sağlık Muayene yapılmamışsa tehlike sınıflarına göre

 

            4.7. Acil Durum Planı yapılmamışsa tehlike sınıflarına göre

 

            4.8. Ölçümlerin yapılmaması vb. tehlike sınıflarına göre

 

            4.9. Eğitimler yapılmamışsa tehlike sınıfına göre  uygulanacak cezaları  bilmelidir.

 

5. Görünmeyen Maliyetler

5.1.  İş günü ve iş gücü kaybı

 

5.2. Mahkeme masrafları

 

5.2. Fazla mesai gerekliliğinden doğacak ek maliyet

 

5.3. Sipariş kayıpları

 

5.3. Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasar ve İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet

 

5.4. Denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti

 

5.5. Şirketin prestij kaybı

 

5.6. Çalışanların moral bozukluğu

 

5.7. Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti vb. ek maliyetler getirecektir.

Görünür Maliyetler İle Görünmeyen Maliyetlerin Eşit Olduğu Varsayılmıştır.

 

Örnek ; İdari Para Cezaları

 • İşverenin yerine getirmediği her bir genel yükümlülük (mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, denetim vb.)- 2.000 TL.
 • İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı çalıştırmama 5.000 TL (her biri için) devam ettiği her ay için de aynı miktar,
 • Diğer sağlık personelini çalıştırmama – 2.500 TL devam ettiği her ay için de aynı miktar,
 • Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak – 3.000 TL. devam ettiği her ay için 4.500 TL.
 • Gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmanın yapılmaması – 1.500 TL.
 • Acil durum planı hazırlamamak – 1.000 TL. devam eden her ay için aynı miktar
 • İş kazası ve meslek hastalığını SGK’ya bildirim eksikliği - 2.000 TL.
 • Sağlık gözetimine tabi tutulmayan ya da sağlık raporu olmayan her çalışan için 1.000 TL.
 • Bilgilendirilmeyen her çalışan için 1.000 TL.
 • İSG eğitimi verilmeyen her işçi için 1.000 TL. /ay
 • Mesleki eğitimi olmayan her işçi için 1.000 TL.
 • Çalışan temsilcisi seçmeme 1.000 TL.
 • İSG kurulu ile ilgili yerine getirilmeyen her bir aykırılık için 2.000 TL.

Minumum ~1.000 TL.

Maksimum ~200.000 TL’ye varan «İdari Para Cezaları» oluşmaktadır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda her ay İçin çarpan olarak eklenmektedir.

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

İSG faaliyetlerinin yürütülmesinden doğan sorumluluklarını yerine getirmeyen İşveren/ Vekilleri/ 3.şahıslar hakkında;

 • İSG Kanununa göre                 İdari Para Cezaları,
 • SGK Kanununa göre                Rücu Davaları,
 • Borçlar Kanununa göre            Tazminat Davaları,
 • Türk Ceza Kanununa göre        Ceza Davaları     açılabilir.