İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimleri Modülü

 

AMAÇ

Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gereken işyerleri için, Kurul Üyeleri Eğitimi alt başlıkları oluşturmak.

Eğiticiler için geniş bir  eğitim içerik yelpazesi oluşturmak.

Yerel yönetimlerin Türkiye Belediyeler Birliği eliyle ulaşabileceği bir kaynak doküman sağlayarak kalite standardı sağlamak.

 

Kurul NEDİR?

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının değerlendirildiği, karara alındığı ve yapılan çalışmaların izlendiği organizasyon olarak tanımlanabilir.

 

Kurul NERELERDE Kurulmalı?

Asgari elli çalışanın olduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde kurul kurulmalıdır.

İşveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli sayısını aşıyorsa, ayrı ayrı kurul kurarlar.

Sadece asıl işveren elli sayısını geçiyorsa kurulu asıl işveren kurar. Alt işveren koordinasyon maksadıyla kurula vekâleten yetkili bir temsilci gönderir.

Sadece alt işveren elli sayısını geçiyorsa kurulu alt işveren kurar. Asıl işveren koordinasyon maksadıyla kurula vekâleten yetkili bir temsilci gönderir.

Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında olduğu ve toplam çalışan sayısının ise elliden fazla bulunduğu durumlarda koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

 

NİYE Kurul Üyeleri Eğitimi Vermeliyiz?

Dayanak;

«6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu» 22 ve 30 uncu maddeleri,

«İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik» Eğitim başlıklı Madde 7 – (1) "İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. "

 

Kurul Üyeleri Eğitimine KİMLER Katılmalı?

Kurul üyeleri «İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik» Kurul Oluşumu Madde-6’da belirtilen kişilerden oluşmaktadır.

1-    İşveren veya işveren vekili,

2-    İş güvenliği uzmanı,

3-    İşyeri hekimi,

4-    İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

5-    Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

6-    Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

7-    Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde tüm çalışan temsilcileri,

 

Kurul Üyeleri Eğitimi NEDEN Önemli?

Kurul üyeleri eğitiminin önemi, kurulun görev ve yetkilerinden gelmektedir. Temel görevlerinden bahsetmemiz gerekirse;

  1. Bir iş yerinde, İSG’ye ilişkin piramidin işverenle birlikte en üst basamağı olması ve özel bilgilendirilmeleri gereği,
  2. Alınacak kurul kararlarının mali ve manevi karşılığının olması,
  3. İSG mevzuatını, profesyonel üyelerden sonra en iyi bilmesi gereken çalışanlar olması,
  4. İSG konularında; çalışanlara yol gösterme, tehlike ve önlemleri değerlendirme ve tedbirleri belirleme görevlerinin olması,
  5. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırma ve tedbir alma görevleri,
  6. İşyerinde İSG eğitim ve öğretimini planlamak ve uygulanmasını izleme görevi,
  7. Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
  8. Kurul üyelerinin görevlerini yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

 

Kurul Üyeleri Eğitimi NASIL Olmalı?

Kurul üyelerinin eğitimi;

1-    Yüz yüze eğitim şeklinde olmalıdır.

2-    Soru cevap şeklinde geçmesi için katılımcılar teşvik edilmelidir.

3-    Kurulun etkinliği ve önemi sık sık belirtilmelidir.

4-    Eğitim 4 saat olarak planlanabilir.

5-    Eğitimden önce işyeri hakkında detaylı bilgi edinilmelidir.

6-    Eğitimi, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi beraber vermelidir.

 

Kurul Üyeleri Eğitimi Konuları NE Olmalı?

«İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik» Eğitim başlıklı Madde 7 verilecek eğitimin içeriğini belirtmiştir. Eğitim konu başlıkları;

a)    Kurulun görev ve yetkileri,

b)    İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c)    Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

d)    İş hijyeninin temel ilkeleri,

e)    İletişim teknikleri,

f)     Acil durum önlemleri,

g)    Meslek hastalıkları,

h)    İşyerlerine ait özel riskler,

i)     Risk değerlendirmesi