Yasal Prosedür

13/07/2021

 

Tüm hazırlık aşamalarından geçmiş, tüm tanışma sürecini ve görüşmelerini tamamlamış olan belediye artık resmi süreci başlatabilir durumdadır.

 

1. Resmi süreci düzenleyen mevzuat, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. Maddesi ile....

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur. Bu madde ile belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izniyle kardeş şehir ilişkileri kurma olanağı sağlamaktadır.

 

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görevlerini düzenleyen 18. Maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Bu madde ile kardeş şehir ilişkileri kurulması konusunda karar alma yetkisini Belediye Meclisi’ne verilmektedir.

 

3. 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1.Maddesi genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların,yabancı Devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurullar temsilcilikleri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle temasları, milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. Bu madde ile yerel yönetimler dahil resmi ilişkilerin yürütülmesinde Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verme ve işbirliği yapma zorunluluğunu getirmektedir.

 

4. İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgeleridir. 07.04.2005 tarih ve 2005/36 sayılı genelge  20.06.2005 tarihli ve 2005/62 sayılı genelge Buna göre;

  • Ortak olunacak yabancı belediye hakkında temel bilgileri
  • Hangi alanda kardeş şehir ilişkileri yürüteceklerini
  • Bu ilişki ile sağlanacak faydayı
  • Belediye Meclis Kararı’nı
  • İmzalanacak “Kardeş Şehir Protokolü”nün bir örneğini

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne izin için bir resmi yazı ile göndermelidir. Ortaklık Protokolü, Bakanlığın Olur yazısından sonra imzalanacaktır.