Yönetmelikler

11/08/2021

Beledı̇ye Meclı̇sı̇ Çalışma Yönetmelı̇ği

Beledı̇ye İtfaı̇ye Yönetmelı̇ğı̇

Beledı̇ye Zabıta Yönetmelı̇ği

Beledı̇ye ve Bağlı Kuruluşları ı̇le Mahallı̇ İdare Bı̇rlı̇klerı̇ Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Mahallı̇ İdareler Personelı̇nı̇n Görevde Yükselme ve Unvan Değı̇şı̇klı̇ğı̇ Esaslarına Daı̇r Yönetmelı̇k

İşyerı̇ Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlı̇şkı̇n Yönetmelı̇k

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ı̇le İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kamu İdarelerı̇nce Hazırlanacak Faalı̇yet Raporları Hakkında Yönetmelı̇k

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlı̇lerı̇ Etı̇k Davranış İlkelerı̇ ı̇le Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelı̇k

Kamu Zararlarının Tahsı̇lı̇ne İlı̇şkı̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Bı̇lgı̇ Edı̇nme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Devlete ve Kı̇şı̇lere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

Evlendı̇rme Yönetmelı̇ğı̇

Belgelerı̇n Sayıştaya Gönderı̇lmesı̇, İadesı̇, Saklanması ve Yok Edı̇lmesı̇ne İlı̇şkı̇n Yönetmelı̇k

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

Kent Konseyi Yönetmeliği

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelı̇ğı̇

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Sıfır Atık Yönetmeliği

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenlı̇ğı̇ Yönetmelı̇ği

Mezarlık Yerlerı̇nı̇n İnşaası ı̇le Cenaze Nakı̇l ve Defı̇n İşlemlerı̇ Hakkında Yönetmelı̇k

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

Asansör Perı̇yodı̇k Kontrol Yönetmelı̇ğı̇

Planlı Alanlar İmar Yönetmelı̇ğı̇

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Yapı Denetı̇mı̇ Uygulama Yönetmelı̇ğı̇

Ulaşımda Enerjı̇ Verı̇mlı̇lı̇ğı̇nı̇n Artırılmasına İlı̇şkı̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği