Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü

13/07/2021

Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü
Birliğin adı ve amacı
MADDE 1- (1) Birliğin adı Türkiye Belediyeler Birliği, kısa adı "TBB"dir.
(2) Birlik, belediyelerimizin çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönünde giderek artan ve
karmaşıklaşan görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan
eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, merkezi
yönetim kurumları ile ulusal ve uluslar arası platformlarda onları temsil etmek, hak ve çıkarlarını
korumak amacıyla kurulmuştur.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tüzük, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli îdare Birlikleri Kanunu'nun 5, 20
ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tüzükte geçen;
a) Birlik: Türkiye Belediyeler Birliğini,
b) Başkan: Birlik başkanını,
c) Meclis: Birlik meclisini,
ç) Encümen: Birlik encümenini,
d) Birliğin organları: Birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanını,
e) Vali: Ankara Valisini,
İfade eder.
Birliğin merkezi
MADDE 4- (1) Birliğin merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde meclis kararıyla şube ve eğitim merkezleri
açılabilir.
Birliğin üyeleri
MADDE 5- (1) Türkiye'deki bütün belediyeler, Birliğin doğal üyesidir.
Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi
MADDE 6- (1) Birlik, 5355 sayılı Kanunun 20'nci maddesine göre bütün belediyeleri temsil etmek
üzere süresiz olarak kurulmuştur.
Birliğin görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Birliğin görev ve yetkileri;
a) Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında
faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak,
belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini
kolaylaştırmak.
b) Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak.
c) Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu
amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak.
ç) Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla
girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek.
d) Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan
sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.
e) Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik
her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek,
eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.
f) Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal
olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla
belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi
oluşturmak.
g) Belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile
benzeri uluslar arası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri
yürütmek ve kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak.
ğ) Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygılaştırılması ile e- belediyeciliğin
gelişmesine destek olmak.
h) Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde
bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.
ı) Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje
geliştirmelerine destek olmak.
i) Dünyada yerel yönetim konusundaki gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun
yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak.
j) Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemiz yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle
ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulanmasına rehberlik etmek.
k) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini temsil etmek, uluslararası yerel yönetimler
gündemini takip etmek, ilgili taraflarla doğrudan temas kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar
ve dış politikaya uygun olarak meclis kararına istinaden Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü ve İçişleri
Bakanlığı'nın izni ile gerektiğinde yurt dışında temsilcilik veya irtibat büroları açmak.
l) Gerektiğinde belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir
içi ulaşım hizmeti sağlamak.
m) Belediye başkanlarına kimlik belgesi vermek.
n) Birlik hizmetleriyle ilgili belediyelerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapmak.
o) Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek
vermek.
ö) Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
Birlik Meclisi
MADDE 8- (1) Birlik meclisi, Birliğin karar organıdır.
(2) Birlik Meclisi, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Büyükşehir, il ve nüfusu yüz bin ve daha
fazla olan belediyelerin başkanları birlik meclisinin doğal üyesidir. Diğer üyeler, her ildeki milletvekili
sayısı kadar belediye başkanı ve meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Bu seçimde ayrıca asıl
üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
(3) Birlik Meclisi üye seçimi, birlik başkanlığının talebi üzerine büyükşehir ve il belediye başkanı
tarafından önceden duyurulacak gün ve yerde büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı
veya yetki verecekleri belediye başkanının başkanlığında, o ildeki nüfusu en yüksek olan
belediyenin başkanından başlamak üzere belirlenecek iki kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı ile
yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak
yetki verebilirler. Toplantıya katılanların en fazla oyunu alan adaylar birlik meclis üyesi seçilmiş
sayılır.
(4) Birlik meclisine seçilecek üyelerin en az yüzde sekseni belediye başkanları arasından, ildeki
belediye sayısının yeterli olmaması halinde ise kalan üyeler belediye meclis üyeleri arasından
seçilir.
(5) İldeki seçimler, seçim sonuçlarının ilanından sonra Birliğin çağrısı üzerine yapılarak birlik
meclisinin ilk toplantısından on gün öncesine kadar Birliğe bildirilir. Bu süre içinde seçim yapmayan
illeri temsil edecek üyeler, seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere birlik encümenince
belirlenir.
(6) Belediye başkanlığını veya meclis üyeliğini kaybeden seçilmiş üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere yedek üyeler çağırılır.
Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 9- (1) Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliğin stratejik planı, yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
ç) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
d) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
e) Şartlı bağışları kabul etmek.
f) Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının
sulhen halline karar vermek.
g) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
ğ) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
h) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına, kadro ihdası ve iptaline karar vermek.
ı) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklikleri kabul etmek.
i) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
j) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
k) Birlik faaliyet raporunu görüşmek.
l) Birliğin görev ve yetkileri kapsamında üyeliklere, ortak proje ve işbirliklerine karar vermek.
m) Sözleşmeli personelin ücretlerini belirlemek.
n) 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek.
o) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sosyal denge
tazminatı ödenmesi ve sözleşmesi yapılmasına karar vermek.
ö) Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin yapılmasına karar vermek.
p) Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Meclis Başkanlık Divanı
MADDE 10- (1) Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca
Resmi Gazete'de ilanından itibaren otuz gün içinde Vali tarafından Birlik merkezinde toplantıya
davet edilir. Davet üzerine birlik başkanlığınca otuz günlük süre içerisinde yapılacak toplanın günü,
gündemi ve yeri üç gün öncesinden üyelere bildirilir.
(2) Mahalli idareler genel seçimleri sonucu yapılacak ilk meclis toplantısında; üyeler arasından
en yaşlı üye başkanlığında en genç iki kâtip üyeden başkanlık divanı oluşturulur.
(3) Bu toplantıda ilk iki yıl görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci
ve ikinci başkan vekili ile iki asıl ve iki yedek kâtip üye seçimleri yapılır. İlk iki yıldan sonra seçilecek
Başkanlık Divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.
Meclis toplantısı
MADDE 11- (1) Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Ekim aylarında birlik merkezinde toplanır. Gerekli
görülmesi halinde diğer illerde de toplantı yapılabilir. Toplantının günü, gündemi ve yeri birlik
başkanınca belirlenerek toplantı gününden üç gün öncesine kadar üyelere bildirilir.
(2) Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde birlik başkanı gün ve saatini tespit ederek
en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantı, üye tam sayısının dörtte
birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.
(3) Oylamada eşitlik olması halinde, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır; eşitliğin bozulmaması durumunda kur'a çekilir.
(4) Birlik başkanının lüzum görmesi, üye mahalli idare meclislerinin talebi veya, birlik meclisi
üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine Birlik Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak
duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Bu toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir gündem
maddesi görüşülemez.
(5) Meclis gündemi birlik başkanı tarafından belirlenerek toplantı gününden en az üç gün önce
üyelere bildirilir. Meclis toplantısında birlik başkanı ve meclis üyeleri birliğe ait işlerle ilgili konuların
gündeme alınmasını önerebilir öneri toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde
gündeme alınır.
(6) Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi
üzerine toplantıya katılanların salt çoğunluğunun katılımıyla kapalı oturum yapılmasına karar verilir.
(7) Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyelerce imzalanır.
Toplantılar, meclis kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilir.
(8) Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik
encümenine ait görevler, İçişleri Bakanlığınca, kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere
görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.
(9) Birlik meclis üyesi olan belediye başkanları, birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere
kendi belediye meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik Meclisi kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi
Madde 12- (1) Birlik Meclisince alman kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, hukuka
aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün
içinde meclise iade edebilir.
(2) Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir.
(3) Birlik başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.
(4) Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Ankara Valiliğine gönderilir.
Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
(5) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde Birlik web sayfasından duyurulur.
Komisyonlar
MADDE 13- (1) Birliğin görev alanına giren konularda meclis kararıyla üye sayısı beşi geçmemek
üzere ihtisas komisyonları ve Birliğin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve
işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu kurulabilir.
(2) Kurulması halinde; ihtisas komisyonları yılın ilk toplantısında, denetim komisyonu yılın son
toplantısında seçilir.
Birlik Encümeni
MADDE 14- (1) Birlik encümeni, birlik başkanı dâhil onbeş belediye başkanından oluşur. Birlik
başkanı hariç encümenin diğer üyeleri birlik meclisince kendi üyeleri arasından yılın ilk
toplantısında gizli oyla bir yıl görev yapmak üzere seçilir.
(2) Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin sayıları ve toplam nüfusu dikkate alınarak mümkün
olduğu ölçüde encümende temsili gözetilir.
(3) Encümen ayda bir kez toplanır. Gerek duyulması halinde olağanüstü encümen toplantısı
yapılabilir.
(4) Boşalan encümen üyelerinin yerine yeniden seçim yapılır.
(5) Encümene birlik başkanı, katılamaması halinde görevlendirilen encümen üyesi veya birlik genel
sekreteri başkanlık eder.
(6) Encümen üye tamsayısının salt çoğunluyla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Oyların eşitliği durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
(7) Encümen gündemi başkan tarafından belirlenir. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile
gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 15- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş
bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Yedek ödeneğin harcama yerlerini belirlemek.
ç) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
d) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
e) İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
g) Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden Birlikte görevlendirileceklere
yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek.
ğ) İkramiye verilecek memurları ve ikramiye miktarını belirlemek.
h) Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile
araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için
ödenecek telif ücretlerini belirlemek.
ı) Kanunların ve tüzüğün encümene verdiği diğer görevleri yapmak.
Birlik başkanı
MADDE 16- (1) Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı, üst yöneticisi ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
(2) Birlik başkanı; mahalli idareler genel seçimleri sonucu yapılacak ilk meclis toplantısında, birlik
meclis üyesi belediye başkanları arasından gizli oyla iki yıl süre için seçilir. İlk iki yıldan sonra
seçilecek birlik başkanı, mahallî idareler genel seçimi sonucu yapılacak ilk meclis toplantısına kadar
görev yapar.
(3) Görev süresi içinde başkanın görevinden ayrılması halinde birlik başkanı seçimi tekrar yapılır.
(4) Birlik başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni birlik başkanı veya başkan vekili
seçiminin yapılamaması durumunda seçim yapılıncaya kadar Birlik başkanlığına İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliliğine
sahip olması şarttır.
Birlik Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 17- (1) Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tüzel kişiliğin başı ve en üst amiri olarak Birliği yönetmek ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek,
değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel kurumlarda, davalı veya davacı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
ç) Birlik meclisine ve encümenine başkanlık etmek.
d) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
e) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
g) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
ğ) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
h) Birlik personelini atamak.
ı) Birliği denetlemek.
i) Şartsız bağışları kabul etmek.
j) Kanunlarla Birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.
(2) Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır.
(3) Birlik başkanı sahip olduğu yetkilerden uygun gördüklerini genel sekretere devredebilir.
Birlik teşkilatı
MADDE 18- (1) Birlik teşkilâtı; norm kadro standardına uygun olarak genel sekreterlik, hukuk,
eğitim, dış ilişkiler, çevre ve şehircilik, mali hizmetler, basın ve yayın, personel ve ya/ı işleri birimi
ile ihtiyaca göre kurulacak diğer birimlerden oluşur. Genel sekretere yardımcı olmak üzere genel
sekreter yardımcısı da istihdam edilebilir. Birimler, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde
meclis kararı ile oluşturulur.
(2) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversite
personeli, birlik bünyesinde görevlendirilebilir.
(3) Birlik personelinin ödül, ikramiye, tazminat ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin 5355 sayılı
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar
uygulanır.
Genel sekreter
MADDE 19- (1) Başkandan sonra birliğin en üst yöneticisi olan genel sekreter, başkan adına ve
sorumluluğu altında Birlik teşkilatını sevk ve idare ederek, Birliğe ait hizmetleri yürütür.
(2) Genel sekreter sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkilerden uygun gördüklerini yönetici
sıfatını haiz personele devredebilir.
Birliğin gelirleri
MADDE 20- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylardan birlik
meclisince belirlenecek oranda alınan üyelik aidatı.
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
ç) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.
d) Her türlü yardım ve bağışlar.
e) Uluslararası kuruluşlarca yapılacak yardımlar.
f) Diğer gelirler.
Birliğin giderleri
MADDE 21- (1) Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur
hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile
araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için
ödenecek telif ücretleri.
ç) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı
için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
ğ) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
h) Temsil, tören, tanıtım ve ağırlama giderleri.
ı) İlan giderleri.
i) Birlik hizmetlerine ilişkin yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırma giderleri.
j) Uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve yapılan yardımlar.
k) Birliğin görev, yetki ve faaliyetleri kapsamında yapılan her türlü giderler.
Birlik bütçesi
MADDE 22- (1) Birlik bütçesi; stratejik plâna ve performans programına uygun olarak hazırlanan,
malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanması ve
harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.
(2) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet
mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(3) Birlik bütçesi meclisin Ekim ayı toplantısında görüşülerek kabul edilir.
Birliğin ihale ve mali işlemleri
MADDE 23- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085
sayılı Sayıştay Kanunu'na tabidir.
Üyelerin sorumluluğu
MADDE 24- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği
sorumludur.
(2) Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini
bağlamaz.
Birlik organları ve memurları hakkında soruşturma izni
MADDE 25- (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun'a göre yapılacak soruşturmalarda birlik organları hakkında İçişleri Bakanı, birlik memurları
ve diğer kamu görevlileri hakkında ise Vali tarafından ön inceleme izni verilir.
Tüzük değişikliği
MADDE 26- (1) Birlik tüzüğü, Birlik Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri
Bakanının onayı ile değiştirilir.
Ortak hükümler
MADDE 27- (1) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan haller ile 22'nci
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan konularda Belediye Kanunu, diğer konularda
tüzük hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 28- (1) 13/9/2005 tarih ve 2005/9 sayılı tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu tüzük, İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.