Mali Hizmetler Müdürlüğü

14/07/2021

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde yazılı görevleri yapmak
  • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte strateji birimlerine verilen görevleri yapmak
  • İdarenin ısıtma ve soğutma, kira, su, elektrik, telefon, internet gibi giderlerini takip ve tahakkukunu yapmak ve ödemelerini gerçekleştirmek
  • Birlik personelinin maaş, ikramiye ve ek ödeme gibi hak edişlerine ilişkin bordrolarını ve ödemeye ilişkin evraklarını hazırlamak, ödemelerini gerçekleştirmek
  • Mevzuatta öngörülenler ile genel sekreterlikçe istenen mali raporları hazırlamak
  • Bilgi işlem ve e-belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili birime destek vermek
  • Diğer birimlere mali işler konusunda destek olmak ve onlara yol göstermek
  • Belediyelerin mali birimleri ve çalışanlarına yönelik olarak bütçe, muhasebe, mali yönetim ve bilgi işlem konusunda eğitim birimince koordineli olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
  • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek
  • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak