Dış İlişkiler Müdürlüğü

11/07/2021

Görevleri: 

 • Belediyelerin uluslararası alanda temsilini sağlamak amacıyla gerekli faaliyet ve etkinlikleri gerçekleştirmek.
 • Uluslararası yerel yönetim kurumları ile yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklere Birliğin ve belediyelerin katılımını sağlamak amacıyla gerekli duyuru ve organizasyonları yapmak.
 • Birliğin ve belediyelerin yerel yönetim alanında faaliyet gösteren uluslararası dernek, birlik, vakıf ve iletişim ağlarına üye olması, bu kurumlarla iş birliği yapması ve ortak projeler gerçekleştirmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Belediyelerin etkin ve işlevsel kardeş şehir ilişkisi kurmalarına, geliştirmelerine ve ortak projeler yürütmelerine destek vermek.
 • Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon sağlayan kuruluşlar tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde projeler hazırlamak, belediyeler tarafından hazırlanacak projelere destek olmak, bu konuda gerekli eğitimleri vermek.
 • Dünyadaki ve ülkemizdeki belediyecilik alanındaki gelişmeleri takip etmek, yerel yönetimlerle ilgili iyi uygulamaların ve gelişmelerin paylaşılması için uygun ortamları oluşturmak ve belediyelere aktarılmasını sağlamak.
 • Türk yerel yönetim mevzuatının Avrupa Birliği'nin yerel yönetimlerle ilgili müktesebatına uyumuna ilişkin çalışma yapmak, Avrupa Birliği uyum sürecinde belediyelere destek olmak.
 • İlgili birimlerle koordineli olarak belediyelerin seçilmiş ve atanmışlarına yönelik bilgi ve tecrübe artırmak amacıyla yurt dışı eğitim programları gerçekleştirmek, teknik ve inceleme gezileri ile çalışma ziyaretleri düzenlemek. 
 • Belediyeler arası yurt içi iş birliklerini desteklemek, yaygınlaştırmak ve uygun mali kaynakların geliştirilmesini sağlamak. 
 • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak toplantı, seminer, panel, çalıştay, konferans, forum ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.
 • Kendi görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve rapor hazırlamak.
 • Komşu ve bölge ülkelerin yerel yönetimleriyle iş birliği yapmak, kapasite geliştirme programları düzenlemek ve ülkemizdeki iyi uygulamaların aktarılmasını sağlamak.
 • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.

Çalışma Alanları: