Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

11/07/2021

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  • Belediyelerin imar, şehircilik ve çevre hizmetleri uygulamalarını geliştirmek ve rehberlik etmek amacıyla her türlü faaliyetleri yapmak.
  • Belediyelerin kent içi ulaşım, trafik, sinyalizasyon hizmetleri alanında uygulamaları geliştirmek ve rehberlik etmek amacıyla her türlü faaliyetleri yapmak.
  • Afet ve acil durumlarda belediyeler arası yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanması konusunda çalışma yapmak ve gerekli organizasyonları oluşturmak.
  • Görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurt dışı uygulama örneklerini araştırmak; iyi uygulama örneklerinin belediyelere yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
  • Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yapmak, ilgili birimlerle koordineli olarak yurtdışı teknik çalışma ziyaretleri planlamak.
  • Görev alanına giren konularda belediyelere yardımcı olmak, araştırma ve danışmanlık yapmak ve sorunlarının çözümüne yönelik uygulanabilir öneriler geliştirmek.
  • Birliğe ait taşınmazların alım, yapım, bakım, onarımı ile bunlara ait alt yapı, mekanik, sistemlerinin yapılması ve işletilmesine ilişkin ihale, iş ve işlemleri yapmak.
  • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.