Hukuk İşleri Müdürlüğü

11/07/2021

Görevleri
 • Belediyeleri ilgilendiren mevzuat çalışmalarını takip etmek ve öneriler hazırlamak, bu önerileri yönetimle paylaşmak ve ilgili makamlara ulaştırmak.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyonlarının gündemini etkin bir şekilde takip ederek belediyeleri ilgilendiren kanun tasarı ve teklifleri hakkında gerektiğinde belediyeler adına görüş oluşturmak, komisyon toplantılarına katılarak yazılı ve sözlü önerilerde bulunmak.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer platformlarda belediyelerin sorunlarını dile getirmek, çözümü konusunda öneriler hazırlamak ve takip etmek.
 • Belediyelere hukuki destek sağlamak ve bu kapsamda uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara yönelik görüş oluşturmak, sorulara yazılı ve sözlü cevaplar vermek, bu faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için bilgi işlem ve diğer teknolojilerden yararlanmak.
 • Birlik tarafından verilecek görüşler Hukuk İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Hukuki görüşün oluşturulmasında başka birimin de katkısının gerekmesi halinde bağlı olduğu genel sekreter yardımcısının koordinasyonunda ilgili birimin katkısı sağlanır ve görüş yazısına ilgili birim amirinin koordinasyon parafı açılır.
 • Belediyelerin karşılaştığı hukuki sorunların ve çözüm yollarının tartışıldığı ve araştırıldığı toplantı, konferans, panel gibi çalışmalar yapmak ve yürütmek.
 • Belediyeleri ilgilendiren ve uygulama kabiliyeti kalmayan mevzuatın tespit edilmesi, değiştirilmesi veya kaldırılması yönünde çalışmalar yapmak, bu konularda ilgili makamlara önerilerde bulunmak.
 • Belediyecilik konusunda yeni yaklaşımlar ve düzenlemeler hazırlamak ve ilgili makamlarla paylaşmak.   
 • Belediyeleri ilgilendiren mevzuat değişikliklerini, yargı ve Sayıştay kararlarını belediyelere duyurmak ve anlaşılmasına yardımcı olmak.
 • Uygulamayı kolaylaştırmak ve birlik sağlamak amacıyla uygulayıcıların yararlanacağı örnek form, yazı ve hesap programları geliştirmek ve belediye çalışanlarının istifadesine sunmak.  
 • Belediyeleri ilgilendiren mevzuatı ve yargı kararlarını derlemek, örnek yazı ve formlar geliştirmek ve bunları Birlik web sayfasına sistematik bir şekilde yükleyerek belediyecilerin istifadesine sunmak.
 • Belediyelerin menfaatlerini ihlal eden genel düzenlemelere karşı yönetimin izniyle hukuk yollarına başvurmak, ilgili yargı yerlerinde dava açılması işlemlerini yürütmek.
 • Birlik adına mahkeme ve icra daireleri nezdinde yürütülen iş ve işlemleri takip etmek, bu dairelerde Birliği temsil etmek, dava açılması ve takibi işlemlerini yürütmek.
 • Belediyelerin hukuk servislerine yönelik eğitim ve diğer faaliyetleri koordine etmek.
 • Belediyelerin hukuk birimleriyle ortaklaşa çalışmalar yapmak ve çalışma komisyonları oluşturmak.  
 • İhtiyaç duyulması halinde diğer birimlere hukuki konularda destek sağlamak.
 • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
 • Genel sekreterlikçe uygun görülen diğer iş ve görevleri yapmak.