Grup 6 - İmar ve Planlama (İPL)
KoduAdıİçeriğiSaati
İPL-100İmar Planlarının Yapımı ve UygulamasıPlanların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, plan yapımına ait esaslar, diğer kurumların yetkileri, onay süreçleri,  arşivlenmesi, müelliflik, aleniyet, imar planı değişikliklerine ait esaslar, parselasyon planları ile ilişkisi, turizm planlaması, koruma amaçlı imar planları, KUDEB ve Bakanlığın görev ve yetki dağılımı.4
İPL-110Büyükşehirlerde İmar YönetimiBüyükşehir belediyelerinin sınırları, kapsamı, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri, merkezi yönetim ile ilişkileri, imar planları onay süreçleri, meclis kararları, imar komisyonları ve raporları, teknik açıklama raporları içerikleri, denetim yetkileri, idari yaptırımları. 2
İPL-120İmar Planları ve KorumaKültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescili, koruma amaçlı imar plânı, yapılaşma esasları, 2863 sayılı Kanun’daki istisna ve muafiyetler, yapılaşma, denetim, kamulaştırma, takas, trampa, önemli yasaklar, finansman kaynakları (hibe ve yardımlar), yetki, görev dağılımı, ruhsatsız yapı yasağı, yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetki dağılımı.4
İPL-130Kıyılarda İmar Planları ve YapılaşmaSahil, kıyı kenar çizgisinin tespiti ve onay süreçleri, kıyının korunması, yapı yasağı ve kıyıda yapılacak yapılar, arazi kazanma, kazanılan arazilerde inşaat ruhsatı, sahil şeridinde planlama ve yapılanma ilkeleri, işyeri ruhsatları,  belediyelerin işyerlerine ilişkin diğer kanunlardan gelen denetim ve ceza uygulamaları ile yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetki dağılımı.2
İPL-140Orman, Toprak ve Meralarda Yapılaşma ve Arazi KullanımıOrman çeşitleri, yapılaşma usul ve esasları, toprak koruma ve mera kanununda yasak filler ve yapılaşma ilkeleri, yetkili idareler ve izin süreçleri ile idari ve cezai yaptırımlar, İmar Kanunu’ndan gelen yaptırımlar ve istisnalar, yerleşime açılabilme ilkeleri, yaylak ve kışlaklarda yapılaşma.3
İPL-150İmar Denetimi ve Cezalar3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre uyulacak kurallar, imara aykırı olan yapılara verilecek cezalar ve yapılarınyıkımı, imar para cezaları.2
İPL-160Arsa ve Arazi Düzenlemesiİmar plânlarında 18’inci madde uygulamaları, ifraz ve tevhit, düzenleme sınırı, düzenleme ortaklık payı,  kamu tesisleri arsalarına tahsis (KOP), kapanan kadastro ve imar yolları, DSİ kanalları, kamuya ait taşınmazlar, imar düzenlemesine alınan mera, yaylak ve kışlaklar, ormanlar, mezarlıklar, eski eserler, kadastro görmeyen yerlere ilişkin kurallar, düzenlenecek cetveller, teknik kontrol ve tescil işlemleri.4
İPL-170Arsa ve Konut ÜretimiBelediyelerin konut üretme yetkisi, TOKİ ve merkezi idare ortak proje üretimi, katkı ve muafiyetler, dar gelirli ve yoksullara konut, konut inşâsı, satışı, lüks konut üretimi, Belediyelerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması, konut üretmek amacıyla arsa ve arazi edinme biçimleri.4
İPL-180Kentsel Alan Yönetimi   İmar planlarının tanımları ve ölçek kademelenmesi, kentsel alan ve kırsal alan kavramlarına giriş, yerel yönetim ve merkezi yönetimin görev ve yetkileri.4
İPL-190Kentsel Dönüşüm ve Yenileme AlanlarıKonut, sanayi, ticaret, gecekondu, doğal tabiatı koruma bölgelerinde, sit alanlarında, tarihi alanlarda, geleneksel ve kültürel alanlarda, kamu hizmet alanlarında, deprem bölgelerinde, taşkın alanlarında, kamu mülkiyetinde kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanlarının yönetimi, yasal süreç ve uygulama araçları, ulusal ve uluslar arası örnekler.4
İPL-200Maden Alanlarının YönetimiMadencilik faaliyetlerinde genel esaslar ve izinler, faaliyetlerin denetimi,  cezalar ve yaptırımlar, ilk müracaat ve ruhsatlandırma, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi, üretim yapılmayan işletme alanlarının ıslahına ilişkin uygulamalar.2
İPL-210Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Servis AlanlarıAkaryakıt LPG, LNG, CNG istasyonlarının şehir içi ve şehirlerarası yer seçimi, kuruluş ilkeleri, planlama süreçleri ve çalıştırma izni verilmesine ilişkin temel kurallar.1
İPL-220İmar Hukukuna Girişİmar mevzuatı ve belediye ilişkisi ile merkezi yönetimin görev ve yetkileri,  belediye ve mücavir alan sınırlarının belirlenmesi, sınır ihtilafları,  belediyelerin imara ilişkin görev ve yetkileri, belediye meclisi ve encümeninin imara ilişkin karar alma süreçleri, yargıya taşınan imara ilişkin meclis ve encümen kararlarının uygulanabilirliği.2
İPL-230İmar Hukukunda YapıParsel, yapı düzeni, parsel büyüklükleri, derinlikleri, bahçe mesafeleri, birden fazla yapı yapabilme, yapı malzemeleri ve sistemleri, TAKS, KAKS, cephe hattı, bina derinliği, bina yüksekliği, kotlandırılması, saçak, çatı ve dış görünüm, çıkma, ışıklıklar, iç yükseklikler, asansör ihtiyacı ve kapıcı dairesi, müştemilatlar, bahçe duvarları ile planlı alanlarda yapılaşmanın yasal dayanakları.4
İPL-240Yapı DenetimiBelediyelerin yapı sahibinin ve yapı denetim kuruluşlarının görev ve yetkileri, yeni binalarda, mevcut binalarda, ruhsatlı ve ruhsatsız binalarda yapı denetim uygulamaları, bakanlık genelgeleri, uygulamalar ile idari ve cezai yaptırımlar.4
İPL-250Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniRuhsat alma şartları, mimari ve mühendislik projeleri, fenni mesuliyet hizmetleri ve sicil işlemleri, kamuya ait yapılarda ruhsat verme işlemleri, yeniden yapı ruhsatını almayı gerektirecek iş ve işlemler, yapı ruhsatı belgesi doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, ruhsat süreleri, binalarda verimli enerji kullanım uygulamaları, yapı kullanma izni alınmamış yapılara yaptırımlar, yapı kullanma izin belgesi sorumluluğu, yükümlüler, uygulamalar ve yasal dayanakları, imar kirliliğine neden olmanın cezai sorumluluğu.3
İPL-260Kat Mülkiyeti Kat mülkiyeti kurulması, ortak giderlere katılma, sorumluluklar, yargı yolu, tescil, işyerleri, ortak alanlardan yararlanma, kat mülkiyeti kanunu özelinde yapı denetimi ve cezalar.3
İPL-270İşyeri ve İmar İlişkisiİmar planlarında farklı nitelikte görülen yapıların ruhsatlandırma aşamalarındaki durumları, yapı kullanma izni almamış binalarda işyeri ruhsatı uygulamaları.2
İPL-280Kaçak YapıRuhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci madde uygulaması, para cezaları, Kabahatler Kanunu ile ilişkisi, yıkılacak derecede tehlikeli yapı ve yapıların yıkım işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42’nci madde uygulamasının açıklanması, yargı yolu ve mahkeme kararlarının uygulanması.3
İPL-290Gecekondu ve YıkımGecekondu kavramı, alınması gereken tedbirler, mücadele yöntemleri, gecekonduların tespiti, yıkım kararı alınması, gecekondu kanununun uygulanması konularında belediyelerin görev ve yetkileri. 3
İPL-300Haberleşme İstasyonlarıÇevre ve halk sağlığının iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve olumsuz etkilerinden korunması, kurumlarca alınması gereken önlemler, tüm vericilerin kuruluş yeri seçimi, işletmecilerin yükümlülükleri, çevrenin korunması ve diğer altyapılarla ilişkileri, kamulaştırma, telsiz kurma ve kullanma ilkeleri, meskûn mahallerde güvenlik mesafeleri ilkeleri, idari yaptırımlar ve cezalar.1
İPL-310Coğrafi ve Kent Bilgi SistemiKent Bilgi Sistemi’nin (KBS) yasal dayanakları, görevli kurumlar, sistemin altlığını oluşturan elemanların temini, gerekliliği, KBS veri değişim programının geliştirilmesi, mekânsal veri tabanı uygulama şemalarının birlikteliği, KBS/CBS kurulumu, işletimi ve uygulama örnekleri.3