Kesintiler Yeniden Düzenlendi

Belediyelerin kamuya olan borçları (vergi, SGK, İller Bankası vs.),  genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Bu kesintilerin azami oranı 5779 sayılı Kanunun 7’nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bakanlar Kurulunun 2010/238 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilât Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar belirlenmiş, takip eden yıllarda alınan kararlarla da o yıl için yapılacak kesinti oranları ayrıca belirlenmiştir.

6736, 7020 ve son olarak 7143 sayılı Yapılandırma Kanunlarında, kamuya olan borçlarını yapılandıran belediyelerin taksitlerinin genel bütçe vergi gelirlerinden ve %50 oranını geçmeyecek şekilde kesileceği düzenlenmiştir.

25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11897 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7143 sayılı Kanunla yapılandırılan borçları da kapsayacak şekilde Esasların 5’inci maddesinin (3)’ üncü fıkrasındaki borç kesinti oranları yeniden düzenlenmiştir.