Öğrenci Yurtlarının Ruhsatlandırılmasında Yeni Dönem

Öğrenci barınma hizmetleri yürüten yurtların işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacağını düzenleyen 694 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi, 25 Ağustos tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

Söz konusu düzenlemede, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetler yürüten yurt ve benzeri kurumların ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine hizmet vermek amacıyla açılacağı ve bu kurumların 5661 sayılı Kanun ile 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 13'üncü maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacağı belirtilmektedir.

 

Hükmün devamında, her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde bu yerlerin brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanacağı ve valilikçe kapanacağı da belirtilmiştir.

 

652 sayılı KHK’nin 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında da belediyelerce kullanılan izin ve ruhsatlarla ilgili yetkilerin, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacağı, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Bakanlıkça verileceği ve Bakanlığın bu yetkisini valiliklere devredebileceği hükmü yer almaktadır.